Tuleohutuse seadus
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Ehitusseadustik
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvaseadus
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EHITUSSEADUSTIKU JA PLANEERIMISSEADUSE RAKENDAMISE SEADUS
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvatöötaja kutsesobivuse ning kehalisele ettevalmistusele ja tervisele kohaldatavad nõuded ja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Stasionaarsete teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate tuletõrjesüsteemide lekkekontrolli määrus
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Raha- ja väärtpaberite veo kord
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Küttesüsteemi puhastamise nõuded
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Keeleseadus
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Täiskasvanute koolituse seadus
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Relvaseadus
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Täiendkoolituse standard
Vastu võetud 01.01.2017
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa