Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded

Määrusega kehtestatakse kohustusliku eesti keele oskuse tase „Keeleseaduse” § 23 lõigetes 1 ja 2 loetletud isikutele.

Eesti keele kohustusliku oskuse tasemed turvalise elukeskkonna tagamisega seotud erasektori töötajatele:
  • A2 - Valvetöötajad;
  • B2 - Turvatöötajad, kelle tööülesanded on seotud avaliku korra tagamisega või kes seoses tööülesannete täitmisega kannavad relva või kasutavad erivahendeid;
  • B2 -  Teenindus- ja müügitöötajad, kes tegelevad isiku elu ja tervist, ühiskonna turvalisust või keskkonda ohustada võivate kaupade müügi või käitlemisega ja selles valdkonnas tarbijate nõustamisega;
  • C1 -  Eesti keeles õpetatavate ainete õppejõud.