HEADE TURVAMISTAVADE KOKKULEPE

Käesolev heade turvamistavade kokkulepe väljendab sellega liitunud isiku ja vara kaitse alal tegutsevate äriühingute vaba tahet ning ühist soovi tõsta kõrgendatud ärieetika ja eeskujuliku teeninduskultuuri kaudu usaldust ühiskonnas ning kindlustada turvatunde suurenemine ettevõtluses ja inimeste igapäevases isiklikus elus.

Lepingu osapooled seavad endale eesmärgiks turvatöö tulemuslikkuse tõstmise, turvaalal tegutsevate isikute ettevalmistuse ja koolitustaseme süvendamise, nõudlikkuse kasvu kehtestatud kvaliteedistandardite täitmisel ja koostöö heade turvatavade alusel. Kokkuleppe täitmisel peetakse silmas käesolevaga kehtestatud põhimõtteid ja kõigi poolte seaduslikke huve.

Liidu liikmeskond on kokku leppinud järgnevas:

Käitumine ja kohustused
1. Turvatooteid või -teenuseid pakkuv ettevõte (edaspidi Turvaettevõte) lähtub oma tegevuses kliendi vajadustest ja seaduslikest nõudmistest.
2. Turvaettevõtte tegevuse põhiprintsiibiks on oma lepinguliste kohustuste täitmine täpselt selleks ettenähtud ajal, mahus ja kvaliteedis. Kõik teostatud tööd ja tarnitud kaubad peavad omama tagatisi, mille alusel ebakvaliteetne töö või kaup kuulub asendamisele vähima selleks vajamineva aja jooksul.
3. Teenuste ja kaupade osas lähtutakse neile kehtestatud üldistest nõuetest täites neid ilma eranditeta. Kui lepingu täitmiseks kaasatakse kolmandaid isikuid, tuleb sellest kliendile õigeaegselt teatada.
4. Kõikidest kõrvalekalletest pakutava toote ehk teenuse kvaliteedist või takistustest kohustuste täitmisel teavitatakse klienti õigeaegselt ning tehakse kõik endast olenev kokkulepete täitmiseks.
5. Tegutsedes kuritegevuse ja õnnetusjuhtumite ennetamisel on Turvaettevõtte kohus rangelt kinni pidada ala reguleerivatest õigusaktidest.
6. Turvaettevõtte juhtkond ja teised töötajad peavad vältima igasugust tegevust, mis võiks turvatööd ja selle mainet kahjustada.

Ökonoomsus ja diskreetsus
7. Turvaettevõte täidab oma ülesandeid ilma kliendile tarbetuid kulutusi põhjustamata ning annab kliendile asjakohaseid nõuandeid tema turvalisuse tõstmiseks ja riskide vähendamiseks.
8. Turvaettevõte teeb kõik endast oleneva takistamaks talle lepingu täitmisel ilmsiks tulnud või lepingu objektiks oleva klienti puudutava informatsiooni kasutamist ilma kliendi nõusolekuta ka peale lepinguliste suhete lõppemist.
9. Õigus kliendi nime kasutada hilisemas referentsiloetelus ja oma firma reklaamis peab olema fikseeritud kliendiga varem sõlmitud kokkuleppes.

 Ametialased oskused
10. Turvaettevõte kohustub tagama oma töötajate vastavuse kutsealase kvalifikatsiooni nõuetele ning pideva ametialaste oskuste täiendamise. Selleks töötatakse igas turvaettevõttes välja töötajate teadmiste ning oskuste pideva kontrolli ja hindamise süsteem.
11. Kliendi objekti teenindav turvatöötaja või turvaettevõtte tehniline töötaja lähtub oma ülesannete täitmisel sõlmitud kokkulepetest, kliendi tegevust reguleerivast sisekorrast ja turvaettevõtte sise-eeskirjadest.
12. Kõigi kliendi poolt teenuse, kauba või tööde teostamise suhtes esitatud pretensioonide eest vastutab avalikult turvaettevõte, mitte tema üksiktöötaja.

Konkurents
13. Kõigi turvafirmade ühine eesmärk on konkurentsivabaduse kaitsemine kõigi turul tegutsevate poolte vahel. Kokkulepe välistab:
· ärinime, kaubamärgi või muude tunnuste ebaõiget kasutamist;
· üksteise kauba või teenuse halvustamist;
· äri- ja teenistussaladuse kuritarvitamist ;
· konkurendi töötaja ärakasutamist;
·  kaupade või teenuste ebaseaduslikku piiramist või soodustamist.
14. Turvaettevõtte reklaam ja esinemised pressis ei tohi olla eksitavad, anda vale ettekujutust tema tegevusest, teenindusvormidest, kvaliteedist ega ulatusest.
15. Suhtumine konkurentidesse peab olema vaoshoitud, kriitika põhjendatud, omavahelised vaidlusküsimused lahendatakse võimalusel ilma avalikkust neisse kaasamata kasutades selleks läbirääkimisi ja turvaettevõtteid ühendava Eesti Turvaettevõtete Liidu vahendust.

Iga ettevõtte isiklike äriliste eesmärkide kõrval on meie ühiseks eesmärgiks turvalise elukeskkonna loomine Eestis.

Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmed on veendunud, et heade turvamistavade järgimine aitab kaasa kõrge ärieetika kujunemisele, kus lepingute aus, usaldusväärne ja kohusetundlik täitmine, osutatava teenuse ja müüdava kauba laitmatu kvaliteet ning sügav lugupidamine lepingupartneri vastu on kirjutamata seaduseks.