Lühidalt liidust
Eesti Turvaettevõtete Liit on loodud 1993. aastal juhtivate turvaettevõtete poolt eesmärgiga koondada võimalikult laia turvalisuse tagamisel tegutsevat ettevõtete ringi ning esindada oma liikmete ühishuve suhetes riigi- ja kohaliku võimu asutuste ning teiste institutsioonidega. Oluliseks tegevusvaldkonnaks on koostöö arendamine õiguskaitseorganite ja muude huvitatud isikutega ühiskonna turvalisust puudutavates küsimustes.

Liit pöörab pidevat tähelepanu oma liikmete vaheliste suhete kujundamisele heade äritavade vaimus ning ausa konkurentsi põhimõtete järgimisele kogu turvaturul. Vastavad põhimõtted on fikseeritud heade turvamistavade kokkuleppes.

Liidu liikmeks olemine annab ettevõtetele võimaluse kaasa rääkida turvaettevõtlust mõjutava keskkonna kujundamises. Liitu kuulumine on märgiks ettevõtte kõrgendatud nõuetest iseenda vastu, samuti on see suurema usaldatavuse tagatiseks klientidele.