Info Turvasüsteemide valdkonna kutsekvalifikatsiooni taotlejatele ja kutse taastõendajatele


Eesti Turvaettevõtete Liit on Kutsenõukogu otsusega nr 30 (30.03.2023) kutseandja järgmistele kutsetele:
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane koolilõpetaja kutse)
Turvasüsteemide tehnik, tase 4
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6

Turvasüsteemide valdkonna kutse andmist reguleerib  Turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsete andmise kord

Kutsetaotleja kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardites:
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 kutsestandard
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane koolilõpetaja kutse)
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsestandard
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsestandard
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsestandard

Kutse taotlejal on võimalik kutsetasemest lähtuvalt valida vähemalt üht alljärgnevatest spetsialiseerumistest:
1. Häireseadmestik
2. Jälgimisseadmestik
3. Tulekahjusignalisatsioonisüsteem
4. Gaaskustutussüsteem
5. Vee- ja vahttulekustutuse süsteemid
6. Suitsutõrjesüsteem
7. Ehitise teavitamissüsteem
8. Evakuatsioonivalgustus
9. Tuleohutusautomaatika
10. Fluoreeritud gaase sisaldavad gaaskustutussüsteemid (taotlemine vaid turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsetaotlejatele)


KUTSEEKSAMITE AJAKAVA
Turvasüsteemide valdkonna kutsehindamised toimuvad vastavalt Kutsekomisjoni poolt kinnitatud kutsehindamiste ajakavale. Kutsehindamise ajakava 2023 leiate SIIT  ja ETEL kalendrist.


KUTSEEKSAMITE HINNAD
Kutse taotlemise, taastõendamise ja korduseksami tasud
Kutsehindamise tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926 . Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi.
Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

Kutsete hindamist viib läbi MTÜ Eesti Turvaettevõtete Liit (reg nr. 80013525),
kutsehindamised toimuvad üldjuhul aadressil Tallinn, Endla 16


KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID
Kutsetaotlemise dokumentide vastuvõtmine lõpetatakse 2 nädalat enne kutsehindamise toimumise kuupäeva või kui on registreerunud maksimumarv taotlejaid. Eksamile saab registreeruda ja dokumendid esitada ka ETELi kodulehelt - ava kalendris soovitud eksami kuupäev ja täida registreerimise ankeet.

TURVASÜSTEEMIDE PAIGALDAJA, TASE 3
a) põhiharidus

Esitatavad dokumendid:
 • vormikohane avaldus (avalduse vorm)*;
 • koopia haridust tõendavast dokumendist*;
 • koopiad koolituse läbimist tõendavatest dokumentidest.
* - esitamine on kohustuslik

TURVASÜSTEEMIDE PAIGALDAJA, TASE 3 JA TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 ESMANE KUTSE
a) põhiharidus
b) täies mahus läbitud turvatehnika eriala tasemeõppe õppekava

Esitatavad dokumendid
 • registreerimine läbi Kutsekoja poolt õppeasutustele loodud kutseksamite haldamise e-keskkonna;

TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4
a) keskharidus,
Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.

Esitatavad dokumendid:
 • vormikohane avaldus (avalduse vorm)*
 • koopia haridust tõendavast dokumendist*
 • turvasüsteemide tehnik, tase 4 kompetentsi fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine taotlemisel on nõutav pädevuskoolituse (vastavalt EU Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale) läbimist tõendava dokumendi koopia* ning pädeva isiku poolt kinnitatud praktilise tööalase protsessi läbiviimise kirjeldus*
 • senise tööalase tegevuse kirjeldus *
 • koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest
* - esitamine on kohustuslik

TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST, TASE 5
a) keskharidus,
b) kehtiva kutse turvasüsteemise tehnik, tase 4 olemasolu vähemalt 1-aastase töökogemusega süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le või tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le.

Esitatavad dokumendid
* - esitamine on kohustuslik

TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA, TASE 6
a) kõrgharidus,
b) tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus projekteerimise alal vastavalt valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale.

Esitatavad dokumendid
* - esitamine on kohustuslik

Kõik kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid, välja arvatud portfoolio, võib ETELisse edastada digitaalselt meiliaadressile info@etel.ee , posti teel Endla 16, Tallinn 10142 või tuua eelneval kokkuleppel Eesti Turvaettevõtete Liitu isiklikult.  Lisainfo tel: +372 5628 7697.

KUTSE TAASTÕENDAMINE
Kutse taastõendamine toimub reeglina 6 kuu jooksul peale kutsetunnistuse kehtivuse lõppemist. Erandkorras võib kutsekomisjon mõjuvatel põhjustel anda loa taastõendamiseks ka peale kehtestatud aja möödumist. 

KUTSE TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4
a) valitud kompetentsi(de)le vastava Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsekvalifikatsiooni
olemasolu või selle kehtivusaja ületamine mitte rohkem kui 6 (kuus) kuud.

Esitatavad dokumendid:
 • vormikohane avaldus (avalduse vorm)*
 • turvasüsteemide tehnik, tase 4 kompetentsi fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine taotlemisel on nõutav pädevuskoolituse (vastavalt EU Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale) läbimist tõendava dokumendi koopia* ning pädeva isiku poolt kinnitatud praktilise tööalase protsessi läbiviimise kirjeldus*
 • senise tööalase tegevuse kirjeldus *
 • koopia haridust tõendavast dokumendist
* - esitamine on kohustuslik

TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST, TASE 5
a) valitud kompetentsi(de)le vastava turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5
kutsekvalifikatsiooni olemasolu või selle kehtivusaja ületamine mitte rohkem kui 6
(kuus) kuud.

Esitatavad dokumendid
* - esitamine on kohustuslik

TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA, TASE 6
a) valitud kompetentsi(de)le vastava turvasüsteemide projekteerija, tase 6
kutsekvalifikatsiooni olemasolu või selle kehtivusaja ületamine mitte rohkem kui 6
(kuus) kuud.

Esitatavad dokumendid
* - esitamine on kohustuslik


VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE KUTSE TAOTLEMISEL 
Kutsekomisjon võib kutse andmisele lubamise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid. VÕTA korda ei rakendata kutseeksamile lubamise eeltingimuste osas, mis tulenevad kohustusena valdkondlikest õigusaktidest. 
VÕTA kord
VÕTA taotlus
VÕTA dokumentide menetlemise tasu on 25 EUR.
NB! Alates 01.01.2022 lisandub käibemaks 20%

TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE 
Turvasüsteemide valdkonna kutsete hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamisstandardites:
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 hindamisstandard
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 hindamisstandard
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutseõppes tasemeõppe lõpetaja hindamise korraldamise juhend
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 hindamisstandard
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 hindamisstandard

 
Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal.

Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 ja Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse on tähtajatu; Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kehtib 5 aastat; Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ning Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsetunnistus kehtib 5 aastat.