Info Turvasüsteemide valdkonna kutsekvalifikatsiooni taotlejatele ja kutse taastõendajatele


Eesti Turvaettevõtete Liit on Kutsenõukogu otsusega 11.04.2018.a. kutseandja järgmistele kutsetele:
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane koolilõpetaja kutse)
Turvasüsteemide tehnik, tase 4
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6

Turvasüsteemide valdkonna kutse andmist reguleerib  Turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsete andmise kord

Kutsetaotleja kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardites:
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 kutsestandard
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane koolilõpetaja kutse)
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsestandard
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsestandard
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsestandard

Kutse taotlejal on võimalik kutsetasemest lähtuvalt valida vähemalt üht alljärgnevatest spetsialiseerumistest:
1. Häireseadmestik
2. Jälgimisseadmestik
3. Tulekahjusignalisatsioonisüsteem
4. Gaaskustutussüsteem
5. Vee- ja vahttulekustutuse süsteemid
6. Suitsutõrjesüsteem
7. Ehitise teavitamissüsteem
8. Hädavalgustus
9. Tuleohutusautomaatika (vt lisainfo allpool)
10. Fluoreeritud gaase sisaldavad gaaskustutussüsteemid (taotlemine vaid turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsetaotlejatele)


KUTSEEKSAMITE AJAKAVA
Turvasüsteemide valdkonna kutsehindamised toimuvad vastavalt Kutsekomisjoni poolt kinnitatud kutsehindamiste ajakavale.
Kutsehindamiste ajakava

KUTSEEKSAMITE HINNAD
Kutse taotlemise, taastõendamise ja korduseksami tasud
Kutsehindamise tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926 . Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi.
Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

Kutsete hindamist viib läbi MTÜ Eesti Turvaettevõtete Liit (reg nr. 80013525),
kutsehindamised toimuvad üldjuhul aadressil Tallinn, Endla 16

Kutsetaotlemise dokumentide vastuvõtmine lõpetatakse 2 nädalat enne kutsehindamise toimumise kuupäeva või kui on registreerunud maksimumarv taotlejaid 

KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED TAOTLEJALE

Kutse turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 taotlemise eeltingimused on:
a) põhiharidus

Kutsete turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 kutseõppe lõpetaja ja turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane taotlemise eeltingimused on:
a) täies mahus läbitud turvatehnika eriala tasemeõppe õppekava

Kutse turvasüsteemide tehnik, tase 4 taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus,
Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.

Kutse turvasüsteemide vastutav spetsialist , tase 5 taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus,
b) kehtiva kutse turvasüsteemise tehnik, tase 4 olemasolu vähemalt 1-aastase töökogemusega süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le või tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le.

Kutse turvasüsteemide projekteerija, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
a) kõrgharidus,
b) tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus projekteerimise alal vastavalt valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale.

KUTSE TAOTLEMISEKS ja TAASTÕENDAMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID
Eksamile saab registreeruda ja dokumendid esitada ka ETELi kodulehelt, ava kalendris soovitud eksami kuupäev ja täida registreerimise ankeet. 

TURVASÜSTEEMIDE PAIGALDAJA, TASE 3:
a) vormikohane avaldus (avalduse vorm)*;
b) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
c) koopiad koolituse läbimist tõendavatest dokumentidest.
* - esitamine on kohustuslik

TURVASÜSTEEMIDE PAIGALDAJA, TASE 3 KUTSE KUTSEÕPPE LÕPETAJA JA TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 ESMANE KUTSE:
a) registreerimine läbi Kutsekoja poolt õppeasutustele loodud kutseksamite haldamise e-keskkonna;

TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4:
a) vormikohane avaldus (avalduse vorm)*
b) koopia haridust tõendavast dokumendist*
c) turvasüsteemide tehnik, tase 4 kompetentsi fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine taotlemisel on nõutav pädevuskoolituse (vastavalt EU Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale) läbimist tõendava dokumendi koopianing pädeva isiku poolt kinnitatud praktilise tööalase protsessi läbiviimise kirjeldus*
d) senise tööalase tegevuse kirjeldus *
e) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
f) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid)
* -
esitamine on kohustuslik

TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST, TASE  5:
a)  vormikohane avaldus (avalduse vorm)* 
b) koopia haridust tõendavast dokumendist*
c) senise tööalase tegevuse kirjeldus * ;
d) isiklikult teostatud tööde portfoolio vastavalt valitud kompetentsi(de)le * (portfoolio koostamise juhend);
e) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
f) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile arve saaja rekvisiidid)* 
*
 - esitamine on kohustuslik

TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA, TASE 6:
a) vormikohane avaldus (avalduse vorm)*
b) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
c) senise tööalase tegevuse kirjeldus* 
d) isiklikult teostatud tööde portfoolio vastavalt valitud kompetentsi(de)le * (portfoolio koostamise juhend);
e) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
f)  maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile arve saaja rekvisiidid)
* - esitamine on kohustuslik

Kõik kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid, välja arvatud portfoolio, võib ETELisse edastada digitaalselt meiliaadressile info@etel.ee , posti teel Endla 16, Tallinn 10142 või tuua eelneval kokkuleppel Eesti Turvaettevõtete Liitu isiklikult.  Lisainfo tel: +372 5647 6055.

KUTSE TAASTÕENDAMINE
Kutse taastõendamine toimub reeglina 6 kuu jooksul peale kutsetunnistuse kehtivuse lõppemist. Erandkorras võib kutsekomisjon mõjuvatel põhjustel anda loa taastõendamiseks ka peale kehtestatud aja möödumist. Eeltingimused kutse taastõendamiseks ja selleks esitatavad dokumendid on samad, mis esmataotlemisel.

VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE KUTSE TAOTLEMISEL 
Kutsekomisjon võib kutse andmisele lubamise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid. VÕTA korda ei rakendata kutseeksamile lubamise eeltingimuste osas, mis tulenevad kohustusena valdkondlikest õigusaktidest. 
VÕTA kord
VÕTA taotlus
VÕTA dokumentide menetlemise tasu on 25 EUR.
NB! Alates 01.01.2022 lisandub käibemaks 20%

IV TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE 
Turvasüsteemide valdkonna kutsete hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamisstandardites:
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 hindamisstandard
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 hindamisstandard
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutseõppes tasemeõppe lõpetaja hindamise korraldamise juhend
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 hindamisstandard
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 hindamisstandard

Turvasüsteemide valdkonna kutsete hindamismeetodid

Kutse turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 hindamisel:
a) teadmiste kontrolli test

Kutse turvasüsteemide tehnik, tase 4 hindamisel:
a) teadmiste kontrolli test;
b) vestlus;
c) praktiline töö vastavalt valitud kompetentsi(de)le;
d) valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide käitlemine“ tõendamisel täiendav praktiline töö.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse kutseõppe tasemeõppe lõpetamisel sooritatava kutseeksami vormiks on kombineeritud eksam, hindamismeetodid on:
a) teoreetiline meetod:
• teadmiste kontrolli test;
• vestlus.
b) praktiline meetod:
• praktiline töö vastavalt valitud kompetentsi(de)le.

 
Kutse turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 hindamisel:
a) teadmiste kontrolli test;
b) vestlus;
c) portfoolio hindamine;
d)  praktiline töö vastavalt valitud kompetentsi(de)le.

Kutse turvasüsteemide projekteerija, tase 6 hindamisel:
a) vestlus;
b) portfoolio hindamine;
c) praktiline töö vastavat valitud kompetentsi(de)le.
 
Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal.

Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 ja Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse on tähtajatu; Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kehtib 5 aastat; Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ning Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsetunnistus kehtib 3 aastat.