Kutse taotlemise eeltingimused

 • keskharidus;
 • karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta (häireseadmestiku ja/või jälgimisseadmestiku valitava kompetentsi taotlemisel);
 • kehtiva kutse Turvasüsteemise paigaldaja, tase 3 või Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane) olemasolu või tõendatud vähemalt 6-kuuline töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le
 • erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on Turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava  kompetentsi Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks: 
 •     - tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega 
      - pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

 • vormikohane avaldus (avalduse vorm) või registreerimisvorm kodulehel
 • senise tööalase tegevuse kirjeldus (vorm)
 • väljavõte EHISest või koopia haridust tõendavast dokumendist (esmataotlemise, k.a. lisakompetentsi taotlemise korral)
 • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta*
 • valitava kompetentsi Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine taotlemisel on lisaks nõutav:
  • pädevuskoolituse (vastavalt EU Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale) läbimist tõendava dokumendi koopia
  • pädeva isiku poolt kinnitatud praktilise tööalase protsessi läbiviimise kirjeldus (vorm)

* - esitamine on kohustuslik häireseadmestiku ja/või jälgimisseadmestiku valitava kompetentsi taotlemisel


Kutseeksam koosneb järgmistest osadest:   
 • valikvastustega teadmiste kontrolli test
 • esmataotlemisel (k.a. lisakompetentsi taotlemine) praktiline ülesanne
 • vestlus hindamisgrupiga.

Registreeri kutseeksamile