Info Vetelpäästja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni taotlejatele


Eesti Turvaettevõtete Liit on Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu  otsusega  19.04.2017 kutse andja Vetelpäästja, tase 3 kutsele.


Vetelpäästja, tase 3 kutse andmist reguleerib  Vetelpäästja, tase 3 kutse andmise kord 

Kutsetaotleja kompetentsusnõuded kehtestab Vetelpäästja, tase 3 kutsestandard


KUTSEEKSAMITE AJAKAVA:

Kutseeksamite toimumisajad  


KUTSEEKSAMITE HINNAD:
Kutse taotlemise, taastõendamise ja korduseksami tasud
Kutsehindamise tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi.


KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED 

Kutse taotlemise eeltingimused on:
a) põhiharidus
b) vetelpääste alase koolituse läbimine

Kutse taastõendamise eeltingimused on:
a) varasem vetelpäästja, tase 3 kutsetunnistuse olemasolu

KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE ESITATAVAD DOKUMENDID
Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
a) avaldus (avalduse vorm)
b) haridust tõendava dokumendi koopia
c) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
d) vetelpääste alase koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia
e) esmaabi tunnistuse koopia

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
a) avaldus (avalduse vorm)

VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE KUTSE  TAOTLEMISEL 
Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid

VÕTA korda ei rakendata kutseeksamile lubamise eeltingimuste osas, mis tulenevad kohustusena valdkondlikest õigusaktidest.

VÕTA kord

VÕTA taotlus

Dokumentide menetlemise tasu on 25 EUR.


TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Kutse taotleja kompetentsust hinnatakse  Vetelpäästja, tase 3 hindamisstandard

alusel.

Kutse Vetelpäästja, tase 3 hindamismeetodid on: 
1) kirjalik test
2) Intervjuu
3) praktiline töö


Kutse vetelpäästja, tase 3 taastõendamine toimub avalduse alusel (alates käesoleva kutse andmise korra kehtestamisest on vetelpäästja, tase 3 kutse tähtajatu)