Turvaseadus

Seaduses sätestatakse turvateenuseid osutava ettevõtja tegevuse tingimused ja kord, turvatöötaja õigused ja kohustused, turvatöötajale ettenähtud tagatised, sisevalve korraldamise tingimused ja kord, turvaettevõtja ja sisevalve tegevuse üle järelevalve teostamise kord ning vastutus käesoleva seaduse rikkumise eest.
Seaduses sätestatakse ka nõuded jälgimisseadmestiku salvestiste säilitamisele