Õppekorralduse alused  ja andmekaitsetingimused

Kehtiv alates. 27.01.2018. a

1.     Üldsätted

1.1 ETEL Koolituskeskus OÜ (edaspidi Koolitaja) poolt asutatud täiendkoolitusasutus ETEL Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2 Koolitaja korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusi.

1.3 Õppetöö toimub reeglina õppetööks sobivates, kuutasu alusel renditavas ruumides aadressil Endla 16, Tallinn ning teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

1.4 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Koolitajal on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

1.5 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6 Õppetöö toimub eesti, vene ja inglise keeles.

1.7 Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis, klientide vajadusest lähtuvalt on võimalikud ka õhtused ja nädalavahetustel läbiviidavad koolitusprogrammid .

1.8 Igale koolitusprogrammile on alusdokumendina koostatud õppekava, kus on määratletud:

·       õppekava nimetus;

·       õppekavarühm;

·       õpiväljundid;

·       õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

·       õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

·       õppe sisu;

·       õppekeskkonna kirjeldus;

·       õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

·       lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

·       koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.9 Õppekavad ja muudatused õppekavas kinnitab Koolitaja.

 

2.     Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Koolitaja kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e-post, osaleja telefon ja osaleja isikukood.

2.2. Isikuandmed kasutatakse koolitusmaterjalide, korraldusliku info ja arve edastamiseks ning koolituse lõpus väljastataval tunnistusel või tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks.

2.3. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele (§6).

2.4. Kliendi loal võidakse juba olemasolevate klientide kontaktandmeid kasutada pakkumiste ja uudiskirjade edastamiseks. Kui klient ei soovi edaspidi Koolitaja uudiskirju, on tal võimalik nendest igal ajahetkel loobuda. Selleks saab kirjutada e-posti aadressile koolitus@etel.ee.

2.5. Koolitaja poolt osutatud teenuste käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse võimalike õigusvaidluste lahendamiseks 10 aastat alates teenuse osutamisega seotud toimingute lõppemisest.

2.6. Koolitaja poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni täiendkoolitusasutus tegutseb. Selle alusel on võimalik koolitusel osalenul endale vajadusel tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.

2.7. Koolitaja kasutab tööks unikaalse parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks usaldusväärse teenusepakkuja serveris asuvat e-posti aadresse. Samuti on unikaalse parooliga kaitstud raamatupidamisprogramm ja erinevad pilveteenuses hoitavad failid, mis võivad sisaldada Koolitaja klientide töötajate isikuandmeid.

2.8. Koolitaja ettevõttes töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepinguvormide alusel töötavatel töötajatel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

2.9. Kui koolitusel osaleja ja arve maksja on erinevad isikud, siis edastatakse vajadusel maksjale info koolitusel osalenu kohta.

2.10. Kliendil on õigus:
  • tutvuda oma andmetega;
  • nõuda andmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete ülekandmist;
  • õigus esitada vastuväiteid;
  • õigus kaevata andmekaitseasutusele.

Võimalike isikuandmetega seotud küsimuste korral saab võtta Koolitajaga ühendust e-posti aadressidel: info@etel.ee ja koolitus@etel.ee.

 

3.     Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine:

3.1.1. Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab kasutades koduleheküljel koolituse kirjelduse all olevat registreerimisvormi, e-posti või telefoni teel.

3.1.2. Registreerumiseks vajalik info: õppija ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, osaleja e-posti aadress, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist näeb õppija registreerimise lehel vastava kinnituse ja info selle kohta, millal saadetakse temale arve ja koolitusmaterjalid.

3.1.3. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Koolitaja kontaktisikult, kelle kontaktid on veebilehel.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine:

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. Koolitajal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel hiljemalt seitsme (7) päevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.

4.     Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Koolitaja poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppetasu/koolituse arve.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

5.     Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolitusprogrammi õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise (test/vestlus) läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul kui koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.

5.2. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja õppija sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve mittetasumisel või lepingutingimuste rikkumisel. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse või tõendi väljastamist.

5.3. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad koolituse lõpus ankeetküsimustiku.

6.     Koolituse eest tasumine ja õppetasu tagastamine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata Koolitaja poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

6.4. Koolitusasutuses ei toimu õppetasust vabastamist.

6.5.  Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. 

6.6. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

7.     Koolitusest loobumine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee).

 

8.     Koolituse katkestamine

Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, töölähetus vms), saab õppija liituda järgmise grupiga.

9.     Õppija õigused ja kohustused

9.1. Õppijal on õigus:

9.1.1. nõuda kvaliteetset koolitust;

9.1.3. saada teavet Koolitaja õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.4. nõuda õppetasu tagastamist Koolitaja poolsetest põhjustest tingitud ära jäänud koolituste eest;

9.1.5. lahkuda omal soovil koolituselt enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppetasu ei tagastata.

9.1.6. saada koolituse lõpus koolitusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt koolituskeskuse töötajate korraldustele;

9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja muud Koolitaja vara;

9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

10. Õpetajate kvalifikatsiooninõuded

Koolitaja õpetajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

11. Vaidluste lahendamise kord

Koolitaja ja õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.