Kokkuvõte ETEL poolt antavatest turvavaldkonna kutsetest on toodud kataloogis KUTSEKVALIFIKATSIOON


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku kirjeldus (EKR) SA KUTSEKODA kodulehelt

httpwwwkutsekodaeefwkcontenthelper1046178810640537EESTI-KVALIFIKATSIOONIRAAMISTIK-vikerkaarpng

8-tasemeline EKR jõustus 1. septembril 2008. aastal uue kutseseadusega. 

EKR koosneb neljast alaraamistikust:
• üldhariduse kvalifikatsioonid
• kutsehariduse kvalifikatsioonid
• kõrghariduse kvalifikatsioonid
• kutsekvalifikatsioonid ehk kutsed

Alljärgnevas tabelis on esitatud Eesti formaalhariduse kvalifikatsioonide paigutumine EKR-i tasemetel, samuti ametirühmade seos EKR-i tasemetega.

Formaalhariduslikud kvalifikatsioonid

EKR tase

Ametirühmad ja kutsed

Toimetuleku õppekava lõputunnistus,

1

Lihtsustatud õppekava lõputunnistus

Põhikooli lõputunnistus,

2. taseme kutseõppe tunnistus (põhihariduse nõudeta)

2

Lihttöölised (näit: abiaednik, raietööline...)

3. taseme kutseõppe tunnistus (põhihariduse nõudeta)

3

Seadme- ja masinaoperaatorid, oskustöötajad ja käsitöölised, teenindus- ja müügitöötajad, ametnikud (näit: elektroonikaseadmete koostaja tase 3, hooldustöötaja tase 3, ehituspuusepp tase 4; fotograaf tase 4...)

Gümnaasiumi lõputunnistus

4. taseme kutseõppe tunnistus

Kutsekeskharidusõppe tunnistus

4

5. taseme kutseeriharidusõppe tunnistus

5

Oskustöötajad-meistrid, tehnikud, teenindus ja müügitöötajad, ametnikud, esmatasandi juhid (näit: automaatik - tehnik; geodeet; kosmeetik; müügikorraldaja...)

Bakalaureusekraad,

Rakenduskõrghariduse diplom

6

Spetsialistid,

Keskastme juhid (näit: arhivaar; ekspedeerija; konsultant; arhitekt...)

Magistrikraad

7

Spetsialistid, juhid (näit: IT juht; kliiniline psühholoog; volitatud arhitekt...)

Doktorikraad

8

Tippspetsialistid, tippjuhid (näit: kohtuarst; volitatud arhitekt-ekspert...)

 

Vaata tutvustavat videoklippi Eesti kvalifikatsiooniraamistiku kohta siit.