VÕTA kord (TJ5 taastõendamine)

Kas 2004. aastal Turvajuht III kutseeksami läbinud ja kutse saanud Kaitseliidu valveüksuse rühmaülem, kes on töötanud riigistruktuurides ja asutuse turvajuhina aga ei ole kunagi üheski turvaettevõttes töötanud, saab taotleda lubamist Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamisele?

ETEL VÕTA korra eesmärk on reguleerida nende juhtumite lahendamine, kus eksamile lubamisel on kutsekomisjon kehtestanud eeltingimused aga formaalselt neile mitte vastav kutse taotleja leiab, et tal on need täidetud varasema töö- või õpikogemusega. Seejuures VÕTA korda ei rakendata kutseeksamile lubamise eeltingimuste osas, mis tulenevad kohustusena valdkondlikest õigusaktidest.

Ehk siis VÕTA korraga:

 1. Ei saa enesele taotleda kutset ilma hindamist läbimata vaid saab küsida lubamist hindamisele, kui kutsekomisjoni poolt kehtestatud eeltingimused on täitmata aga kutsekomisjon otsustab siiski arvestada eelnevat töö- ja õpikogemust.
 2. Ei saa vabastust nõuetest, mis on seadusega esitatud. Näiteks on turvaseaduses nõutud Turvajuhi koolituse läbimine määratud mahus ja ainult vastavat tegevusluba omavates asutustes või siis on nõutud keskhariduse olemasolu – neid nõudeid ei saa VÕTA korra alusel asendada, sest see ei ole kutsekomisjoni pädevuses.


Kutse Turvajuht, tase 5 taastõendamise eeltingimused on:

 1. Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni olemasolu – kutseseadusest tulenev nõue, kus taastõendada saab ainult kutseseaduse alusel eelnevalt välja antud kutset. Enne kutsesüsteemile üleminekut väljastatud kvalifikatsioonitunnistus siin ei loe, sest see ei olnud kutseseaduse alusel väljastatud. VÕTA korra alusel ei saa seda nõuet asendada.
 2. Turvaseadusele vastava täiendõppe läbimine – Selle täiendava nõude on kehtestanud kutsekomisjon, sest turvaseaduses toodud täiendõppe nõue kehtib kord aastas ainult turvajuhi ametikohal töötamisel. Kui isik ei ole töötanud turvajuhi ametikohal ja ei ole läbinud nõuetekohast õpet, siis on siin võimalus kasutada VÕTA korda – kutse taotleja esitab ülevaate, kus ta on vahepeal töötanud ja kuidas tema töö- ja õpikogemus katab ära turvajuhi täiendkoolituse nõude. Kutse andja hindab VÕTA alusel esitatud andmete sisu ja esitab kutsekomisjonile ettepaneku eksamile lubamiseks või mittelubamiseks.
 3. Isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris - ei saa VÕTA alusel asendada, sest tuleneb seadusest
 4. Vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele - ei saa VÕTA alusel asendada, sest tuleneb seadusest.


VÕTA korra alusel saab antud juhul taotleda lubamist Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamisele. Selleks peab esitama: 

 1. Avaldus (avalduse vorm)
 2. Koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba)
 3. Turvajuht III kutsetunnistuse koopia või kutseregistri vastava väljatrüki
 4. VÕTA korra alusel ülevaate, kus isik on vahepeal töötanud ja kuidas tema töö- ja õpikogemus katab ära turvajuhi täiendkoolituse nõude, näiteks korraldas valvetööd, läbis Kaitseliidu valveüksuse igaaastased koolitused, õppis Sisekaitseakadeemias korrakaitseametnikuks, läbis abipolitsei koolituse ja osaleb aktiivselt tegevuses vm. Kutse andja edastab materjalid kutsekomisjonile, mille liikmed hindavad VÕTA alusel esitatud andmete sisu ja tehakse otsus kutseeksamile lubamiseks või mittelubamiseks.
 5. Karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 6 kuu enne eksami toimumist.

Dokumendid tuleb saata e-posti aadressile info@etel.ee.
Kutseeksamite ajakavaga saab tutvuda siin: http://etel.ee/kalender.
Rohkem infot kutse andmise teemal leiate SIIT.