Info Turvatöötaja, tase 3 ja Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni taotlejatele


Eesti Turvaettevõtete Liit on Kutsenõukogu otsusega 17.04.2013 kutse andja järgmistele kutsetele:
Turvatöötaja, tase 3
Turvajuht, tase 5

Turvatöötaja kutse andmist reguleerib Turvateenistuse kutseala kutse andmise kord


Kutsetaotleja kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis:

Turvatöötaja, tase 3 kutsestandard

Turvajuht, tase 5 kutsestandard

 

KUTSEEKSAMITE AJAKAVA

Turvateenistuse valdkonna kutsehindamised toimuvad vastavalt Kutsekomisjoni poolt kinnitatud kutsehindamiste ajakavale.

2018.a kutsehindamiste ajakava

 

KUTSEEKSAMITE HINNAD

Kutse taotlemise, taastõendamise ja korduseksami tasud

Kutsehindamise tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926 . Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi.I KUTSE TAOTLEMISE ja TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED TAOTLEJALE

Kutse turvatöötaja, tase 3 taotlemise eeltingimused on:

1) haridustase – põhiharidus

2) turvaseadusele vastav põhiõpe

3) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele

4) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris

 

Kutse turvajuht, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

1) haridustase – keskharidus

2) turvaseadusele vastav turvajuhi õpe

3) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris

4) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele

 

Kutse turvajuht, tase 5 taastõendamise eeltingimused on:

1) turvaseadusele vastava täiendõppe läbimine

2) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris

3) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele

 

II KUTSE TAOTLEMISE ja TAASTÕENDAMISE ESITATAVAD DOKUMENDID

Kutse turvatöötaja, tase 3 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

1) avaldus (avalduse vorm) 

2) haridust tõendava dokumendi koopia,

3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

4) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta

 

Kutse turvajuht, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

1) avaldus (avalduse vorm)

2) haridust tõendava dokumendi koopia

3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

4) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta

 

Kutse turvajuht, tase 5 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

1) avaldus (avalduse vorm)

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

3) õiend vähemalt 3-aastasest töötamisest turvaettevõttes või turvajuht, tase 5 kutset nõudval ametikohal viimase viie aasta jooksul

4) turvaseaduses kehtestatud täiendkoolituse läbimist tõendav dokument vähemalt 3 aasta lõikes

III VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE KUTSE TAOTLEMISEL 

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine toimub juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid. Kutse taotlejal on võimalik varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra alusel taotleda kutseeksamile lubamist.

IV TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE 

Turvateenistuse kutseala kutsete hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamisstandardites:

Turvatöötaja, tase 3 hindamisstandard

Turvajuht, tase 5 hindamisstandard 


Kutse turvatöötaja, tase 3 kompetentsuse hindamisviisid:

1) kirjalik test (valikvastustega küsimustik) – taotleja sooritab kirjaliku töö vastavalt etteantud juhendile;

2) vestlus – taotleja tõendab kompetentse, vastates suuliselt hindajate küsimustele vahetult või hindajate poolt etteantud ettevalmistusaja järel.

 

Kutse turvajuht, tase 5 kompetentsuse hindamisviisid:

1) kirjalik test (valikvastustega küsimustik) – taotleja sooritab kirjaliku töö vastavalt etteantud juhendile;

2) vestlus – taotleja tõendab kompetentse, vastates suuliselt hindajate küsimustele vahetult või hindajate poolt etteantud ettevalmistusaja järel;

3) kirjalik ülesanne (turvalahenduse koostamine ja esitlemine), vajadusel täpsustab vestlusel.

 

Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal.

 

Turvatöötaja, tase 3 kutsetunnistus on tähtajatu, Turvajuht, tase 5 kutsetunnistus kehtib 5 aastat.