Info Turvatöötaja, tase 3 ja Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni taotlejatele

KUTSE TAOTLEMISE ja TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED TAOTLEJALE
Kutse turvatöötaja, tase 3 taotlemise eeltingimused on:
1) haridustase – põhiharidus
2) turvaseadusele vastav põhiõpe
3) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele
4) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris

Kutse turvajuht, tase 5 taotlemise eeltingimused on:
1) haridustase – keskharidus
2) turvaseadusele vastav turvajuhi õpe
3) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris
4) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele

Kutse turvajuht, tase 5 taastõendamise eeltingimused on:
1) turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni olemasolu
2) turvaseadusele vastava täiendõppe läbimine
3) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris
4) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele

II KUTSE TAOTLEMISE ja TAASTÕENDAMISE ESITATAVAD DOKUMENDID
Kutse turvatöötaja, tase 3 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) avaldus (avalduse vorm) 
2) haridust tõendava dokumendi koopia,
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba),
4) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 4 kuu enne eksami toimumist)

Kutse turvajuht, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) avaldus (avalduse vorm)
2) haridust tõendava dokumendi koopia
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 4 kuu enne eksami toimumist)

Kutse turvajuht, tase 5 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
1) avaldus (avalduse vorm)
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba)
3) õiend vähemalt 3-aastasest töötamisest turvaettevõttes või turvajuht, tase 5 kutset nõudval ametikohal viimase viie aasta jooksul
4) turvaseaduses kehtestatud täiendkoolituse läbimist tõendav dokument vähemalt 3 aasta lõikes

2018.a eksamite ajakava

2018.a eksamitasud 

III VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE KUTSE TAOTLEMISEL
Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid. VÕTA korda ei rakendata kutseeksamile lubamise eeltingimuste osas, mis tulenevad kohustusena valdkondlikest õigusaktidest.
VÕTA kord
VÕTA taotlus
Dokumentide menetlemise tasu on 25 EUR.

IV TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE
Turvateenistuse kutseala kutsete hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamisstandardites:
Turvatöötaja, tase 3 hindamisstandard
Turvajuht, tase 5 hindamisstandard

Kutse turvatöötaja, tase 3 kompetentsuse hindamisviisid:
1) kirjalik test (valikvastustega küsimustik) – taotleja sooritab kirjaliku töö vastavalt etteantud juhendile;
2) vestlus – taotleja tõendab kompetentse, vastates suuliselt hindajate küsimustele vahetult või hindajate poolt etteantud ettevalmistusaja järel.

Kutse turvajuht, tase 5 kompetentsuse hindamisviisid:
1) kirjalik test (valikvastustega küsimustik) – taotleja sooritab kirjaliku töö vastavalt etteantud juhendile;
2) vestlus – taotleja tõendab kompetentse, vastates suuliselt hindajate küsimustele vahetult või hindajate poolt etteantud ettevalmistusaja järel;
3) kirjalik ülesanne (turvalahenduse koostamine ja esitlemine), vajadusel täpsustab vestlusel.

Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal.

Turvatöötaja, tase 3 kutsetunnistus on tähtajatu, Turvajuht, tase 5 kutsetunnistus kehtib 5 aastat.