VÕTA kord (TJ5 esmatõendamine)

Kas enne 2004. aastat Turvajuhi kvalifikatsioonikursuse läbinud isik, kellele väljastati kvalifikatsioonitunnistus, saab tõendada Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni, kui ta ei ole läbinud Turvajuht, tase 5 õpet peale 2004. aastat?

ETEL VÕTA korra eesmärk on reguleerida nende juhtumite lahendamine, kus eksamile lubamisel on kutsekomisjon kehtestanud eeltingimused aga formaalselt neile mitte vastav kutse taotleja leiab, et tal on need täidetud varasema töö- või õpikogemusega. Seejuures VÕTA korda ei rakendata kutseeksamile lubamise eeltingimuste osas, mis tulenevad kohustusena valdkondlikest õigusaktidest. 

Ehk siis VÕTA korraga:

 1. Ei saa enesele taotleda kutset ilma hindamist läbimata vaid saab küsida lubamist hindamisele, kui kutsekomisjoni poolt kehtestatud eeltingimused on täitmata aga kutsekomisjon otsustab siiski arvestada eelnevat töö- ja õpikogemust.
 2. Ei saa vabastust nõuetest, mis on seadusega esitatud. Näiteks on turvaseaduses nõutud Turvajuhi koolituse läbimine määratud mahus ja ainult vastavat tegevusluba omavates asutustes või siis on nõutud keskhariduse olemasolu – neid nõudeid ei saa VÕTA korra alusel asendada, sest see ei ole kutsekomisjoni pädevuses.

Kutse turvajuht, tase 5 esmataotlemise eeltingimused on:

 1. haridustase – keskharidus – ei saa VÕTA alusel asenda, sest nõue tuleneb seadusest
 2. turvaseadusele vastav turvajuhi õpe – ei saa VÕTA alusel asendada, sest nõue tuleneb seadusest, küll aga sobivad siin kõik turvajuhi õppe läbimise kvalifikatsioonitunnistused, mis on välja antud ka enne kutsesüsteemile üleminekut 
 3. isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris – ei saa VÕTA alusel asendada, sest tuleneb seadusest
 4. vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele – ei saa VÕTA alusel asendada, sest tuleneb seadusest.

Seega enne 2004. aastat Turvajuhi kvalifikatsioonikursuse läbinud isik, kellele väljastati toonase Turvaseaduse alusel korrektne kvalifikatsioonitunnistus, saab sellega tõendada seadusele vastava turvajuhi õppe läbimist. Turvajuht, tase 5 kutse taotlemiseks tuleb registreerida ennast kutseeksamile kutse esmataotlejana ja esitama:
 1. avaldus (avalduse vorm leitav ETELi kodulehelt www.etel.ee); 
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba); 
 3. haridust tõendava dokumendi koopia; 
 4. turvaseadusele vastava põhiõppe läbimist tõendava dokumendi koopia; 
 5. kutse taotleja poolt isiklikult koostatud turvaplaan (juhis leitav www.etel.ee); 
 6. karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta.

Dokumendid tuleb edastada regsitreerimisel kas läbi e-keskkonna või saata e-posti aadressile info@etel.ee.
Kutseeksamite ajakavaga saab tutvuda siin: http://etel.ee/kalender.
Rohkem infot kutse andmise teemal leiate SIIT.