Turvatöötajana välja nägev teenindaja ei pruugi sageli lähemal vaatlusel tegelikult osutuda turvatöötajaks

Viimasel ajal on esinenud mitmeid juhtumeid, kus Maxima Eesti OÜ kauplustes on tekkinud probleemid turvatöötajatena käituvate isikutega.
Eesti Turvaettevõtete Liit​ pöörab Maxima klientide tähelepanu tõsiasjale, et meie andmetel ei teostata mitmes Maxima OÜ kaupluses kohapeal reaalset turvateenust. Skarabeus Julgestusteenistus OÜ ja Maxima Eesti OÜ vahel on muuhulgas sõlmitud turvateenuse lepingu laadne "administraator-videoanalüütiku teenuse koostööleping". Mida iganes see koostöö kahe tuntud teenindusettevõtte vahel reaalses elus ei tähenda - Maxima kauplustes Skarabeus turvatöötaja laadselt välja nägevad ja turvateenuse laadset tööd tegevad administraator-videoanalüütikud ei ole turvatöötajad Eesti Vabariigis kehtiva Turvaseaduse mõttes. Seega ei laiene neile töötajatele ei Turvaseadusest tulenevad nõuded (keele oskusele, ettevalmistusele, tervisele, õiguskuulekusele) ega ole neil ka Turvaseadusest tulenevaid õiguseid, mis võimaldavad põhjendatud kahtluse korral teostada kinni pidamist või turvakontrolli.

Turvaettevõte ise on väitnud, et kaupluses töötava "videoanalüütiku ametijuhendi järgi on tema põhiliseks tööülesandeks turvaruumis videopildi jälgimine". Kui turvateenuse kattevarjuna kasutatakse täiendavat patrullteenust, siis arvestades Skarabeus Julgestusteenistuse OÜ patrullekipaažide arvu, ei ole reaalne oodata, et tekkivate probleemide lahendamisele neid alati kiirelt kaasata suudetakse.

Seega kellegi kinni pidamiseks, turvakontrolli teostamiseks või muuks tegevuseks ei ole Maxima poodides töötavatel videoanalüütikutel mingit seaduslikku alust. ETEL on pööranud Politsei- ja Piirivalveameti tähelepanu sellisele tegevusele, kus pakutava teenuse sisu ja vorm ei kattu omavahel ning me ootame riigi poolse järelevalve seisukohta.

Turvaseaduse § 25. Turvatöötaja vormiriietus
 (1) Tööülesandeid täites kannab turvatöötaja vormiriietust.
 (2) Vormiriietust ei pea kandma isikukaitse teenust osutav turvatöötaja.
 (3) Turvatöötaja vormiriietus ei tohi olla eksitavalt sarnane teise turvaettevõtja, kaitseväelase, Kaitseliidu liikme, politsei-, pääste-, tolli- või vanglaametniku vormiriietusega.
 (4) Vormiriietusel on embleem turvaettevõtja ärinimega või kaubamärgina registreeritud logoga ning töötõend või nimesilt, millel on sõna «turvatöötaja» või «valvetöötaja» ning turvatöötaja või valvetöötaja ees- ja perekonnanimi.
 (5) Vormiriietuse ja embleemi kirjeldus kooskõlastatakse Politsei- ja Piirivalveametiga. Vormiriietuse kandmise korra kehtestab turvaettevõtja.

Turvaseaduse § 26. Turvatöötaja töötõend
 (1) Tööülesandeid täitval turvatöötajal on kaasas töötõend, millel on foto, isikukood ja turvaettevõtja ärinimi.
 (2) Turvaülesannet täitval füüsilisest isikust turvaettevõtjal on kaasas notariaalselt kinnitatud tegevusloakoopia või Politsei- ja Piirivalveameti kinnitatud ärakiri ja isikut tõendav dokument.
 (3) Turvatöötaja peab isiku poole pöördudes end tutvustama ning esitama talle töötõendi.