Turvavaldkonna kutsekvalifikatsioonide andmise kokkuvõte 2017. kalendriaastal

ETEL - selgesõnaline teejuht 996 kutse taotlejale 2017. aastal.

ETEL viis 2017. aastal kokku läbi 45 Turvatöötaja, tase 3; 26 Turvajuht, tase 5; 10 Turvasüsteemide tehnik, tase 4; 12 Turvasüsteemide tehnik, tase 5; 10 Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 ja 4 Vetelpäästja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni eksamit.

ETEL poolt anti taotlejatele (sulgudes toodud taastõendamiste arv) peale kutsehindamise positiivset sooritamist turvateenuse, turvatehnika ja vetelpääste kutsealades kutsekvalifikatsioone järgmiselt:
1. Turvatöötaja, tase 3 - 717
2. Turvajuht, tase 5 - 52 (21)
3. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 - 81
4. Turvasüsteemide tehnik, tase 5 - 81 (63)
5. Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 - 36 (29)
6. Vetelpäästja, tase 3 – 29 (7)

ETEL jaoks kujunes 2017 aasta kutseandmise seisukohast sisemise töökorralduse ümberkujundamise aastaks. Uuendasime kõikide kutsealade töödokumentatsiooni - kutse andmise korrad, kutsekomisjonide ja hindamiskomisjonide töökorrad ning dokumentide käitlemise juhendid. Lõpetasime eksamikeskuste tegevuse ja koondasime hindamiste läbiviimise keskse juhtimise alla. Uuendasime kutsekomisjonide ja hindamiskomisjonide koosseisud. Tegime jooksvalt parandusettepanekuid Vara- ja isikukaitse Kutsenõukogule olemasolevate kutsestandardite sõnastuste uuendamiseks.

Lisaks panustasime uutesse töövahenditesse ning vahetasime välja kogu meie käsituses oleva infotehnoloogilise baasi koos riistavara ja tarkvara uuendamisega. Avasime uue kodulehe aadressil www.etel.ee, lõime ekspertgruppide, kutsekomisjonide ja hindamiskomisjonide jaoks piiratud kasutajatega sisevõrgu ning seadsime sisse elektroonilise õpikeskkonna Moodle rakenduse baasil.

2017. aasta aprillis osalesime Vetelpäästja, tase 3 kutse andja konkursil ja vastavalt Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 19.04.2017 nr 6.1-7/6 otsusele jätkame kutse andjana kuni 18.04.2022. Käesoleval aastal kandideerime järgmiseks viieaastaseks perioodiks turvatehnika ja turvateenistuse valdkonna kutsete andjana.

Kokkuvõttes jätkab MTÜ Eesti Turvaettevõtete Liit turvavaldkonna kutseomistamiste läbiviimist 2018. aastal ja peamiseks raskuspunktiks võtame hindamisstandardite uuendamise, et tagada kaasajastatud ja arenev eksamikorraldus.

Märtsikuus avame turvavaldkonna uue eksamikeskuse Endla Ärimajas Tallinnas aadressil Endla 16.