Euroopas jõustati uus standard kõrgendatud nõuetest esmatähtsal taristul turvateenuste osutamisel.

2021. aastal kinnitati Eestis harmoniseeritud standardina EVS-EN 17483-1:2021 "Eraturvateenused. Esmatähtsa taristu kaitse. Osa 1: Üldnõuded." Euroopas turuosalistele soovituslikuna kehtiv standard on koostatud tehnilises komitees CEN/TC 439 „Private security services“. Standardist on eesti keelse versiooni koostanud Eesti Turvaettevõtete Liit ja selle on heaks kiitnud EVS/TK 71.
Standard EVS-EN 17483-1:2021 sisaldab peamisi üldnõudeid esmatähtsal taristul eraturvateenuste osutamiseks. Tegemist on esimese osaga vastavast standardisarjast, mida täiendavad valdkonnapõhised osad. Need toovad välja üksikasjalikumad nõuded kõrgendatud riskidega seotud teenustele nagu turvalisuse tagamine lennunduses, merenduses ja sadamates. Hetkel on koostamise järgus täiendavalt ka energiavarustamise turvalisuse tagamisega seotud standardi osa.

On oluline, et eraturvateenuse osutaja valik esindaks alati parimat tasakaalu kvaliteedi ja hinna vahel. Standardis EVS-EN 17483-1:2021 on sätestatud miinimumnõuded, mida teenuseosutajad peaksid selle tasakaalu saavutamiseks täitma. Standardis määratakse kindlaks teenusenõuded kvaliteedi tagamiseks turvateenuse osutaja ja/või tema sõltumatute filiaalide ja esinduste organisatsioonis, protsessides, personalis ja juhtimises turvateenuste pakkujana. Standard on kohane kõige sobivama turvateenuste osutaja valimiseks või määramiseks, temale tellimuse esitamiseks ja osutatud teenuste ülevaatamiseks.

Standardiga on võimalik tutvuda Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kodulehel: 
https://www.evs.ee/et/evs-en-17483-1-2021