26.veebruaril 2015.a sai Vabariigi Valitsuse istungil heakskiidu Siseturvalisuse arengukava aastateks 2015-2020.

Siseministeeriumi ettepanekul algatatud siseturvalisuse arengukava koostamise käigus leppisid erinevad osapooled kokku turvalisust tõstvates tegevussuundades aastateks 2015-2020. Arengukavas on tähtis roll ka Turvaettevõtete Liidul ja turvaettevõtetel.
Arengukava üldeesmärk on tagada, et Eesti inimesed tunneksid, et nad elavad vabas ja turvalises ühiskonnas, kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogukonna turvalisusesse loovad turvalisema riigi Euroopas. Arengukava üldeesmärgi elluviimiseks on sõnastatud kaheksa alaeesmärki, mis on perioodil 2015–2020 kõige olulisemad üldeesmärgi saavutamiseks. Iga alaeesmärgi saavutamiseks on välja toodud olulisimad tegevussuunad, mida arvestatakse programmide ja meetmete välja töötamisel. Arengukava viiakse ellu nimelt programmide kaudu. Iga alaeesmärgi saavutamiseks koostatakse üks programm, mis kinnitatakse programmi panustavate ministrite poolt. Arengukava koostamisel võetakse aluseks avalik arvamus, hoiakud turvalisuse ja selle tagamise kohta ning riigi eelarve võimalused. Need määravad, millised on siseturvalisuse arengu kujundamise võimalused järgmise viie aasta jooksul. Arengukava elluviimise käigus hinnatakse koostatud programmide otstarbekust ja vajadusel uuendatakse programme, et saavutada arengukava üldeesmärk.
Loe edasi