Tuleohutusteenused

Tuleohu riskide hindamine; Ehitusliku tuleohutuse hindamine; Korraldusliku tuleohutuse hindamine; Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine; Tuleohutuse eriosa ekspertiisi ja auditi tegemine; Tulekahjujärgne uurimine; Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine
2017 aastal on Siseministeeriumis asutud koostama Tuleohutusseaduse väljatöötamiskavatsust. Üheks muudatusi põhjustavaks probleemiks on Päästeameti poolt sõnastatud vajadus ehitisi tuleohutusalaselt kontrollida rohkem kui hetkel võimaldab riigipoolse riskipõhise järelevalve võimekus. Ühe lahendusena nähakse erasektori suuremat kaasamist tuleohutusülevaatustesse, avalike ürituste kooskõlastamisele ja üksikelamute ehitus- ja kasutuslubade menetlemisele.

Uue Tuleohutusseaduse redakstiooni jõustumine on planeeritud 2019 aastasse.

Tuleohutusteenuste täpsem kirjeldus on täna ETEL tuleohutusteenuste ekspertgrupi poolt sõnastatud Tuleohutuseksperdi kutsestandardi alusel:

1. Tuleohu riskide hindamine
 • Piirkonna tuleohutusalaste riskide hindamine.
 • Ehitise ja territooriumi tuleohutusalaste riskide hindamine.

2. Ehitusliku tuleohutuse hindamine
 • Ehitise, ehitise osa või ehitusprojekti tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine.
 • Tuleohutuspaigaldiste nõuetele vastavuse hindamine.
 • Toodete tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine.
 • Teenuste tuleohutusnõuete hindamine.
 • Hinnangu koostamine.
 • Tuleohutusalase konsultatsiooniteenuse pakkumine.

3.  Korraldusliku tuleohutuse hindamine
 • Territooriumi/ehitise/ruumi, paigaldise ja seadme nõuetekohase kasutamise hindamine.
 • Ehitise, asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse hindamine .
 • Hinnangu koostamine.
 • Dokumentatsiooni koostamine/uuendamine.

4. Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine
 • Tuleohutusnõuetest teavitamine.
 • Tuleohutusalane nõustamine.

5. Tuleohutuse eriosa ekspertiisi ja auditi tegemine
 • Ehitusprojekti tuleohutuse eriosa ekspertiisi tegemine.
 • Ehitise tuleohutusauditi tegemine.
 • Ekspertide/spetsialistide valimine ja kaasamine.
 • Olemasolevate andmete hindamine, lisamaterjali ja täiendavate uuringute taotlemine.
 • Tööprotsessi koordineerimine.
 • Andmete analüüsimine.
 • Kokkuvõtva ekspertiisi/auditi aruande koostamine.
 • Ehitise või selle osa ehituslike tuleohutusalaste lahenduste väljatöötamine.
 • Ekspertiisi/auditi aruande esitlemine ja kaitsmine.

6.  Tulekahjujärgne uurimine
 • Sündmuskoha uurimine ja andmete kogumine.
 • Kogutud andmete ja tõendite uurimine.
 • Arvamuse koostamine.

7.  Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine
 • Sihtgrupi koolitusvajaduse väljaselgitamine ja koolituskava koostamine.
 • Koolituse sisuline ettevalmistamine ja läbiviimine.
 • Koolituse tulemuse hindamine ja tagasiside andmine.
 • Koolitustegevuse dokumenteerimine.