Täiendkoolituse standard

Määruses kehtestatakse täienduskoolituse õppekava nõuded, täienduskoolituse läbimise ja selles osalemise kohta väljastatavate dokumentide nõuded ning täienduskoolituse õppekavarühmade loetelu.
Määrusega saab tutvuda Riigiteataja veebilehel: https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009?leiaKehtiv