Standardiseeria EVS 812

Ehitiste tuleohutust käsitlevad standardid

EVS 812-1:2017. Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara
Standard sätestab ehitusliku tuleohutuse mõisted, mis on kasutusel Siseministri 30.03.2017 määruses nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ ja standardisarjas EVS 812.


EVS 812-2:2014. Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
Standard sätestab tuleohutusnõuded ehitiste ventilatsioonisüsteemide projekteerimisele, ehitamisele ja
ekspluatatsioonile. Standardis käsitletakse mitut tuletõkkesektsiooni teenindavat ventilatsiooniseadet (keskventilatsiooniseadet) ning rakenduslikus mahus ka ühte tuletõkkesektsiooni teenindavat ventilatsiooniseadet.
Standardit võib rakendada peale põhiliste ventilatsiooniseadmete ka täiendavate ventilatsiooniseadmete
tuleohutusele. Täiendavateks seadmeteks on näiteks soojaõhugeneraatorite kanalivõrgud, puru-, tolmu- jms
eemalduskanalid, materjalide ülekandekanalid jne.


EVS 812-3:2013/A1:2015. Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
Standard käsitleb ehitiste kütmiseks ja kütuse hoidmiseks ettenähtud ruumide ning küttesüsteemide
tuleohutust.


EVS 812-4:2011. Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
Standard sätestab ehituslikud tuleohutusnõuded tööstus-, lao- ja põllumajandushoonete ruumide (VI kasutusviis), garaažide (VII kasutusviis) ning vastava tegevusega muude hoonete üksikruumide projekteerimiseks ja ehitamiseks.


EVS 812-5:2014. Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus
Standard sätestab ehituslikud tuleohutusnõuded põlevvedelike käitlemisega tegelevatele tanklatele ja terminalidele (VI kasutusviis) ning vastava tegevusega muude hoonete ja rajatiste piisavalt ohutuks projekteerimiseks ja ehitamiseks.

EVS 812-6:2012+A1:2013. Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus
Standard annab soovitusi tuletõrje veevarustuse tagamisele (edaspidi tuletõrjeveevärgile, sh nii ehitisesisesele kui ka -välisele süsteemile), sõltumata selle veevärgi omandivormist ja veeallikate kuuluvusest. Standard käsitleb ehitiste ja nende osade ja muude kohtkindlate objektide varustamist tulekustutusveega (edaspidi kustutusveega) ning paakautode täitmist. Standardis ei käsitleta lõhkeainete tootmise ja ladustamise, põlevvedelike ja gaasi tootmise hoidlate ja ümberlaadimiskohtade tehniliste rajatiste, kõrghoonete ning veekogudel paiknevate objektide tuletõrjeveevarustust. Standardis esitatud tuletõrjeveevärgi rajamiseks antud soovitusi tuleb täita nii planeerimisel, tuletõrjeveevärgi projekteerimisel, ehitamisel, katsetamisel kui ka olemasoleva veevärgi rekonstrueerimisel.

EVS 812-7:2008/AC:2011. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus
Standard annab selgitused ja tüüplahendused standardolukordade lahendamiseks määrusega kehtestatud oluliste tuleohutusnõuete tagamisel ja minimaalse ohutustaseme määratlemisel. Erilahenduste ohutust on endiselt võimalik tõendada ka muul usaldusväärsel viisil, kui on tagatud oluliste nõuete minimaalne tase.


EVS 812-8:2011. Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus
Standard käsitleb kõrghoonete tuleohutust, välja arvatud aatriumruumidega hooned.