EVS-EN 17483-1:2021

Eraturvateenused. Esmatähtsa taristu kaitse. Osa 1: Üldnõuded
See dokument sisaldab peamisi üldnõudeid esmatähtsal taristul eraturvateenuste osutamiseks. See dokument on esimene osa standardisarjast, mis käsitleb esmatähtsal taristul eraturvateenuste osutamist. Seda täiendavad muud valdkonnapõhised osad, mis annavad üksikasjalikumad nõuded seotud teenustele, nagu turvalisuse tagamine lennunduses, merenduses ja sadamates. Selles dokumendis on sätestatud miinimumnõuded, mida teenuseosutajad peaksid selle tasakaalu saavutamiseks täitma. Dokumendis määratakse kindlaks teenusenõuded kvaliteedi tagamiseks turvateenuse osutaja ja/või tema sõltumatute äri- ja kaubandusõiguse alusel asutatud filiaalide ja ettevõtete organisatsioonis, protsessides, personalis ja juhtimises turvateenuste osutajana. Samuti sätestatakse kvaliteedikriteeriumid avaliku ja erasektori klientide tellitud turvateenuste osutamiseks. See dokument on kohane kõige sobivama turvateenuste osutaja valimiseks, määramiseks, tellimuse esitamiseks ja ülevaatamiseks.

Standardiga on võimalik tutvuda EVS kodulehel: https://www.evs.ee/et/evs-en-17483-1-2021.