ETEL nõuded uste turvalukkudele

Eesti Turvaettevõtete Liidu ekspertgrupi poolt kinnitatud mehaaniliste ukselukukomplektide klassifikatsioon ja turvalukukomplektidele esitatavad tehnilised nõuded

LUKUKOMPLEKTID JAGUNEVAD:

- Siseukse- ehk lihtluku lukukomplektid;
- Kasutuslukukomplektid (e. käigulukukomplektid e. tavalukukomplektid);
- Turvalukukomplektid.
1. SISEUKSE LUKUKOMPLEKTID – lukukomplektid, millele ei esitata turvanõudmisi.
2. KASUTUSLUKUKOMPLEKTID – lukukomplektid, mis on ette nähtud kasutamiseks nii välis- kui sisetingimustes ja mis on tugevamad kui siseukse lukukomplektid ning millede puhul kasutusmugavus ja erinevate lukustusfunktsioonide võimalus on olulisem, kui turvalisus (varustatud vastava lingimehhanismiga, sisemise väändenupuga, isesulguvad lukud jne.).
3. TURVALUKUKOMPLEKTID - lukukomplektid, mis on ette nähtud turvalisuse tagamiseks. Võivad olla lisalukukomplektina (ilma lingita) või lingiga lukukomplektina.

PÕHINÕUDED TURVALUKUKOMPLEKTIDELE:
LUKUKORPUS peab vastama standardile: EVS EN 12209:2016 tugevusklass vähemalt 6 või:
- Lukustuskeel peab vastu küljesuunalisele koormusele vähemalt 7 kN;
- Lukustuskeel peab olema terasest, terasplaatidest või sisaldama saagimist takistavaid elemente;
- Lukustuskeel peab lukustatuna välja ulatuma vähemalt 20 mm;
- Peab olema kaitstud lahtipuurimise eest, s. t. korpus peab olema vähemalt 1,5 mm paksusest terasest või strateegilistes kohtades kasutatakse lisapuurimiskaitseid;
VASTURAUD peab olema turvavasturaud ja nn. “karbiga” s.t. lukustuskeel on kaitstud kõikidest suundadest (umbse profiiliga teraslengi korral võib kasutada tavavasturauda);
LUKUSÜDAMIK peab vastama standardile: EVS EN 1303:2015 võtmeturvalisuse klass 6 või:
- Minimaalne tegelike kombinatsioonide arv peab olema 100 000;
- Minimaalne liikuvate lukustusmuukide arv peab olema 6;
- Peab olema kõrgendatud muukimiskindlusega, s. t. sisaldama muukimist takistavaid elemente;
- Lukusüdamikul peavad olema puurimiskaitsed;
- Lukusüdamik peab olema kõrge valmistustäpsusega;

ÜLDIST:
- Turvalukukomplekt peab olema turvalukustatud olekust avatav nii seest- kui ka väljastpoolt ainult võtmega;
- Väljapoole ust ei tohi jääda lukuosade kinnituspolte;
- Lukusüdamik ja selle kate peab olema väljastpoolt niisuguse kuju ja konstruktsiooniga, et sellest ei saaks tangide või muu sarnase vahendiga lihtsalt kinni võtta või võtmepesa ja selle katet ära murda;

TURVALUKUSTAMINE JA KOPEERIMISE EEST KAITSTUD VÕTMED:
- Kahesüsteemse turvalukukomplekti korral on lukk turvalukustatud, siis kui vastav mehhanism on turvalukustatud olekus. Nendel lukkudel on võimalik ka tavalukustatud olek, mida kasutatakse ainult kohal olles.
- Lisaturvalisust kuritahtliku võtmekopeerimise vastu annab kopeerimise eest kaitstud võtmete kasutamine, mille korral lisavõtmeid tehakse ainult võtme turvakaardi ettenäitamisel. Kaitstud võtmed ja nende lukusüdamikud/võtmed on tavalahendustest tehniliselt keerukamad ning võtmetoorikute levik on piiratud.


Akende turvalisuse miinimumnõuded
Olenevalt akna tüübist ja paiknemise kohast hoone välisseinas tuleb tagada akende sissemurdmiskindlus vastavate sulustega ja turvaklaasidega. Turvaliste akende kasutamine on vajalik esimesel korrusel ja mujalt ehituslike eripärade tõttu kergesti ligipääsetavates kohtades, sealhulgas hoone rõdudega varustatud viimasel korrusel.

Eesti Turvaettevõtete Liidu mehaaniliste kaitsevahendite ekspertgrupi poolt kinnitatud ukse turvalukkudele esitatavatele nõuetele vastavuse tunnustamiseks peab turvalukke turustav ettevõte esitama turvaluku kohta EN standarditele vastavad dokumendid Eesti Turvaettevõtete Liidule. Eesti Turvaettevõtete Liidu ekspertgrupp kontrollib esitatud turvaluku dokumentide vastavaust nõuetele ja sobivusel tunnustab vastavust.

Pärast tunnustuse saamist lisatakse toode tunnustatud turvalukkude nimekirja