Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni omandamiseks ettevalmistav koolitus

Koolitus on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvatöötajatele, kes soovivad omandada kutsekvalifikatsiooni. 

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: Vara ja isikukaitse; turvatöötaja, tase 3 kutsestandard

Õppe eesmärk: Turvatööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevuste omandamine. Õppe läbinu on valmis sooritama turvatöötaja, tase 3 kutseeksamit ning asuma seejärel tööle turvatöötajana.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: 

  • Turvajuhi kvalifikatsioon
  • töökogemus turvatöö valdkonnas üle 3. aasta

Koolitajad: 

  •  Juhan Aia- Turvajuhi kvalifikatsioon, Viking Security koolitusjuht
  • Jaan Aia- Turvajuhi kvalifikatsioon, Viking Security tuleohutuse valdkonna juht

Õppe maht: 72 akadeemilist tundi; sh: 25 akad.h iseseisvat õpet.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Turvatöötaja, tase 3 õppe läbimise eelduseks on Turvaseaduse § 22 ja 23 toodud tingimused. Turvatöötajana võib töötada vähemalt 19-aastane põhihariduse ja turvatöötaja kvalifikatsiooniga Eesti kodanik või isik, kes on Eestis saanud alalise elamisõiguse või kellele on Eestis antud pikaajalise elaniku elamisluba, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega kehtestatud tasemel ning kes isiksuseomaduste, kõlbluse, kehalise ettevalmistuse ja tervise poolest on võimeline täitma turvatöötaja ülesandeid. Turvatöötaja, kes tagab korda avalikus kohas toimuval üritusel, osutab isikukaitset või raha- ja väärtpaberivedu, peab olema vähemalt 21-aastane.

Turvatöötajana on keelatud töötada isikul, kes on piiratud teovõimega; kannab karistust kuriteo eest või kelle karistusandmed kuriteo kohta ei ole karistusregistrist kustutatud; on eradetektiiv.

Õpiväljundid: Õppe läbinu on saanud kõik vajalikud teadmised ja oskused alustamaks tööd turvatöötajana. Õppe läbinu tunneb turvaseadust ja tööga seonduvaid õigusakte. Tunneb erialast sõnavara, oskab kasutada töös vajalikke tehnilisi seadmeid. Samuti teab õppe läbinu esmaabi võtteid ning oskab enda kompetentside piires lahendada erakorralise sündmuse.

Saavutatavad õpiväljundid on:

•         Töötab iseseisvalt ja meeskonnas turvatöötajana.

•         Teab turvatöö sisu ja seotud mõisteid.

•         Kasutab töös vajalikke side- ja tehnilisi vahendeid

•         Tunneb turva-, töökeskkonna- ja töösuhete alaseid õigusakte ja rakendab neid.

•         Täidab kehtestatud sisekorra eeskirju ja tegevusjuhendeid.

•         Annab esmaabi.

•         Ennetab ja lahendab eriolukorra. 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Lõpetamise tingimuseks on turvatöötaja, tase 3 kutseeksami läbimine. Kutseeksamil peavad olema õigesti vastatud vähemalt 80% vastuseid igas alaosas. Samuti tuleb läbida vestlus, mille käigus on eksami sooritajal võimalus enda kirjaliku testi tulemust parandada. Eksami sooritamsel väljastatakse tunnistus õppeväljundite saavutamise kohta või tõend kui õpiväljundeid ei saavutatud.

Õppe sisu ja läbitavad teemad: Sissejuhatus turvatöösse; Õiguslik regulatsioon; Turvatöötaja õigused ja kohustuse ; Turvatöö tehnoloogiline skeem ;Turvataktika; Valveobjektipõhine korra tagamine; Sisekorraeeskirjadest tuleneva korra tagamine; Korra tagamine üritustel; Raha ja väärtuste vedu; jalgsi saatmine; saatmine/vedamine transpordivahendiga; Sidevahendite käsitlemine; Valvealase informatsiooni käitlemine; Informatsiooni vahetamine ja edastamine; Tehniliste süsteemide käsitlemine; Video- ja valvesüsteemide käsitlemine; Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemide (ATS) käsitlemine; Jälgimine ja informatsiooni analüüs; Isiku ajutine vabaduse piiramine; Isikute tegevuste piiramine/tõkestamine; Süüteos kahtlustatava kinnipidamine; Isiku tuvastamine; Sündmuskoha puutumatuse tagamine; Sündmuskoha puutumatuse tagamine; Sekkumine korrarikkumiste takistamiseks; Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes; Tegutsemine muudes ohuolukordades; Relvade, erivahendite ja füüsilise jõu kasutamine; Relvade ja erivahendite käitlemine; Relvade ja erivahendite hoidmine ja üleandmine; Relvade ja erivahendite kandmine; Relvade ja erivahendite kasutamine; Esmaabi andmine; Sündmuse dokumenteerimine; Tuleõnnetuse tekkepõhjused ja ennetamine; Käitumisskeem tulekahju korral; Tuleõnnetusest teavitamine; Päästjate abistamine

Õpikeskkond: Õppijad läbivad kursuse meie vastvalminud õppeklassis Endla ärimajas. Kasutusel on moodne õppeklass koos kõigi vajalike vahenditega õppe läbimiseks. e-õpe toimub Moodle keskkonnas. 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Tunnistus õppeväljundite saavutamise kohta või tõend kui õpiväljundeid ei saavutatud.

Koolitajad- Juhan Aia- Turvajuhi kvalifikatsioon, Viking Security koolitusjuht
     Jaan Aia- Turvajuhi kvalifikatsioon, Viking Security tuleohutuse valdkonna juht