Kuidas toime tulla keeruliste inimestega suhtlemiselKursuse eesmärk: Koolituse eesmärk on arendada töötajate enesejuhtimise oskusi rasketes suhtlemissituatsioonides.

 Sihtrühm: turvatöötajad jm töötajad, kes satuvad keerulistesse suhtlemissituatsioonidesse. 

Õppekava rühm:  vara-ja isikukaitse:  

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: 

·       Kõrgharidus – magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

·       Psühholoogia õpetamise kogemus kõrgkoolis üle 3 aasta

·       Suhtlemistreeningute läbiviimise kogemus üle 5 aasta

·       Keeruliste inimestega (õigusrikkujad, kinnipeetavad, narkomaanid, psüühiliste häiretega inimesed) töötamise kogemus üle 3 aasta

·       Turva-valdkonnas koolituste tegemise kogemus (turvatöötajad, politsei jms)


koolitaja:

Erik Rüütel- Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži korrektsioonipsühholoogia lektor, Addicere koolitus- ja konsultatsioonikeskuse juhtivkonsultant, hinnatud Austria FH Vorarlbergi ja USA University of the Rockies School of Professional Psychology psühholoogia külalislektor. Erik on koolitanud sisejulgeoleku valdkonna juhte rahvusvaheliselt EUPOL Missiooni raames Afganistanis ja OSCE Piirivalvekolledžis Tadžikistanis. Erik on varasemalt viinud läbi konfliktse suhtlemise alaseid koolitusi vanglateenistujatele, politseiametnikele, kaitseliitlastele, lennujuhtidele, kohalike omavalitsuste ametnikele ja eraettevõtete juhtidele. Erik on erialalt kliiniline psühholoog ning Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi doktorant. Eriku kolm peamist koolitusvaldkonda on: keeruliste suhtlemisolukordade lahendamine ja konfliktsete inimestega suhtlemine; kriisipsühholoogia ja eneseregulatsioon; sõltuvusprobleemid ja õigusrikkujate rehabilitatsioon

Õpiväljundid:

·       Koolituse läbinu kasutab rasketes suhtlemissituatsioonides kohaseid tehnikaid.

·       edastab raske sõnumi  ja viib vestluste läbi keerulise vestluse.

·       Vastab kriitikale ilma emotsioonideta.

·       kasutab  keeruliste inimestega suhtlemisel enesekehtestamise tehnikaid. 

Õppe maht:

·       Kogumaht 16 ak.h.

·      sh. Auditoorne töö 16. ak h
õppetöös ei ole iseisvat tööd

Õppekeskkonna kirjeldus: auditoorne töö toimub ETEL koolituskeskuse või kursuse põhiselt renditud õppeklassis, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahenditega.

Õppe läbimise tingimused:
õppes osalemine täies mahus
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: ETEL tunnistus koolituse läbimise kohta.

Sisuteema

Õpiväljund

Käsitletavad teemad

Meetod

Maht tundides

 

 

Enesekindlus suhtlemiseks teise inimesega

Igasugune suhtlemine hakkab sellest, et teadvustame oma suhtlemise ressursse – millises rollis me oleme, mis eesmärgil suhtlemiskontakt toimub, millised on meie volitused ja õigused mingis rollis ning treenitusest selles rollis suhelda. Kui need kategooriad on teadvustatud on baas enesekindlaks suhtlemiseks olemas.

 

Suunatud individuaaltöö enese positsioneerimiseks ja oma rolli, volituste ja õiguste teadvustamiseks

2

 

 

Raskete suhtlemisolukordade kaardistamine

Mõeldes keeruliste suhtlemissituatsioonide peale jääb olukord tihti abstraktseks ja ebamääraseks, kuid sellega seotud tunded on selgelt tajutavad kui vaevavad, ebameeldivad ning ärritavad. Selleks et hinnata oma olemasolevaid ressursse raskes suhtlemisolukorras olemiseks ja raske sõnumi edastamiseks on need olukorrad vaja konkretiseerida, välja tuua ning läbi rääkida.

 

Meetod: Juhuslikult grupeeritud 5-liikmelistes meeskondades kaardistatakse enda ja meeskonna kõige tüüpilisemad rasked suhtlemisolukorrad, arutatakse läbi olukordade keerukuse põhjused ja nüansid.

 

2

 

 

Kontaktivalmidus raskeks vestluseks

Individuaalsete ressursside ja reaalsete olukordade kõrvutamine. Millised suhtlemisressursid on mul olemas konkreetsetes olukordades toimimiseks? Osalejad avastavad, et enamus olukordades ei ole ressursipuudust vaid segajaks on oma enda mõtted ja emotsioonid – olukorra tõlgendused.

Enimkasutatavate mõtete ja emotsioonide juhtimise tehnikate kordamine ning läbiproovimine.

 

Meetod: Enesejuhtimise tehnikaid tutvustav loeng. Aktiivse ja empaatilise kuulamisharjutus juhuslikult moodustatud paarides.

 

2

 

 

Raske sõnumi edastamise struktuur ja edastamine

Ennastkehtestava sõnumi edastamise reeglid – ennastkehtestav käitumine, udutamise võtted ja manipulatsioonide avamine.

 

Meetod:  Loeng ennastkehtestavatest suhtlemistehnikatest. Ennastkehtestava sõnumi edastamise rollimäng. Kolme varem kaardistatud raske olukorra lavastamine ja läbimängimine gruppides.

2

 

 

Videotreening

Läbimängitud ja harjutatud olukordade lavastamine ja läbimängimine videotreeningu raames. Igaüks saab olla ühes keerulises olukorras ning kasutades õpitud võtteid suhelda keerulise inimesega.

 

Meetod: Videotreening – filmib koolitaja, lindistatud video ja heli kasutatakse vaid käesoleva koolituse raames.

 

3

 

 

Videotagasiside, individuaalne tagasiside

Osalejad vaatavad eelmisel päeval filmitud materjali endast ja oma kolleegidest ning toovad välja positiivseid arenguid ning nüansse, mis vajaksid veel arendamist. Saame arutada veelkord kaasuste võimalike alternatiivsete lahenduste üle

Meetod: Vabas vormis auditoorne seminar osalejatega

 

3

 

 

Detailide lihvimine ja kokkuvõte

Edukad koolitused tekitavad päeva lõpuks osalejatel hulgi küsimusi. Kuid parimad koolitused annavad nendele küsimustele ka vastused. Arendatud ja uued oskused on koolituse alusmaterjal, millega osalejad lahkuvad kuid isiklikud komistuskivid, mida iga inimene enda puhul ei pruugi teadvustada annavad märku koolituse lõpus pinnalekerkivate küsimuste näol. Pöörame tähelepanu osalejate vastuseta jäänud küsimustele nagu – „Kuidas ma ütlen talle, et me ei saa temaga enam koostööd jätkata, kui ma olen temaga koos töötanud 3 aastat?“, „Kuidas ma temaga edasi suhtlen, kui mina olin see, kes temale edastas sellise sõnumi …“, „Kuidas öelda, et sa aru saaks et see ei ole minu isiklik otsus vaid see tuleb seadusest!“

 

Meetod: Seminar – praktilised juhtnöörid osalejatelt üksteisele, modereerib koolitaja.

 

2

 

Kokku

16 h

 

Ep/�