Kutse taotlemise eeltingimused

 • põhiharidus;
 •  vähemalt 18-aastane;
 • Eesti kodanik või isik, kes on Eestis omandanud elamisõiguse või kellele on antud Eesti elamisluba;
 • Eesti keele oskus A2-tasemel;
 • karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta;
 • vastab valvetöötaja tervisenõuetele;
 • läbinud valvetöötaja põhiõppe ettenähtud mahus.Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

 •  koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart, elamisluba, juhiluba);

 • haridust tõendava dokumendi koopia;

 • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta;

 • valvetöötaja põhiõppe läbimist kinnitava tõendi koopia.Kutseeksam koosneb järgmistest osadest
 • valikvastustega teadmiste kontrolli test (eesti, vene või inglise keeles)

REGISTREERI KUTSEEKSAMILE