Kutse taotlemise eeltingimused

 • põhiharidus;
 • vähemalt 18-aastane;
 • Eesti kodanik või isik, kes on Eestis omandanud elamisõiguse või kellele on antud Eesti elamisluba;
 • Eesti keele oskus B2-tasemel;
 • karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta;
 •  vastab turvatöötaja tervisenõuetele;
 • läbinud turvatöötaja põhiõppe ettenähtud mahus.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Esmataotlemisel
 • avaldus (avalduse vorm leitav ETELi kodulehelt www.etel.ee);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart, elamisluba, juhiluba);
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta;
 • turvatöötaja põhiõppe läbimist kinnitava tunnistuse koopia.

Taastõendamisel
 • avaldus (avalduse vorm leitav ETELi kodulehelt www.etel.ee);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart, elamisluba, juhiluba);
 • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta;
 • kehtiv tervisetõend vastavusest turvatöötaja tervisenõuetele;
 • viimase 12 kuu vältel ettenähtud mahus turvateenistuja täienduskoolituse läbimist kinnitava tõendi koopia.
Kutseeksam koosneb järgmistest osadest:  
Esmatõendamisel

 • teadmiste kontrolli test (valikvastustega küsimustik) – taotleja sooritab testi vastavalt etteantud juhendile;
 • vestlus - taotleja tõendab kompetentse, vastates suuliselt hindajate küsimustele eksamipiletis toodud teemadel hindajate poolt etteantud ettevalmistusaja järel.
Taastõendamisel
 • teadmiste kontrolli test (valikvastustega küsimustik) – taotleja sooritab testi vastavalt etteantud juhendile.
REGISTREERI KUTSEEKSAMILE