Info Turvatöötaja, tase 3 ja Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni taotlejatele kuni 30.06.2024

Eesti Turvaettevõtete Liit on kinnitatud Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega (04.04.2023.a) kutseandjaks järgmistele Turvateenistuse kutsevaldkonna kutsetele:
 • Turvatöötaja, tase 3
 • Turvajuht, tase 5
OLULINE! Seoses alates 01.07.2024 jõustuva uue turvategevuse seadusega toimuvad olulised muudatused eraõigusliku turvategevuse korraldamisel. Sellest tulenevalt uueneb kogu turvateenistuse valdkonna kutsete andmise töökorraldus. 
30.04.2024 kuni 30.06.2024 on kutsete andmisel aluseks 
Turvateenistuse kutseala kutsete andmise kord

Kutsetaotleja kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardites:
Turvatöötaja, tase 3 kutsestandard  (TurvaS kuni 30.06.2024)
Turvajuht, tase 5 kutsestandard  (TurvaS kuni 30.06.2024)

TURVATÖÖTAJA, TASE 3 KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED ON:
1) haridustase – põhiharidus
2) turvaseadusele vastav põhiõpe
3) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele
4) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris

TURVAJUHT, TASE 5 KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED ON:
1) haridustase – keskharidus
2) turvaseadusele vastav turvajuhi õpe
3) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele
4) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris

TURVAJUHT, TASE 5 KUTSE TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED ON:
1) turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni olemasolu
2) turvaseadusele vastava täiendõppe läbimine
3) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele
4) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris
NB! Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamine toimub reeglina 6 kuu jooksul peale kutsetunnistuse kehtivuse lõppemist. 

KUTSE TAOTLEMISE ja TAASTÕENDAMISE ESITATAVAD DOKUMENDID
NB! Elektroonilised registreerimisvormid on leitavad eksamite kalendrivaates 

Kutse turvatöötaja, tase 3 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) avaldus (avalduse vorm)
2) haridust tõendava dokumendi koopia 
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba) 
4) turvaseadusele vastava põhiõppe läbimist tõendava dokumendi koopia
5) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 6 kuud enne eksami toimumist)
6) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta 
NB! Kui vajate arvet, teatage eksamile registreerumisel arve saaja rekvisiidid. Eksamile lubamise eeldus on laekunud eksamitasu.

Kutse turvajuht, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) avaldus (avalduse vorm)
2) haridust tõendava dokumendi koopia
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4)  turvaseadusele vastava turvajuhi õppe läbimist tõendava dokumendi koopia 
5) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 6 kuud enne eksami toimumist)
6) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta
NB! Kui vajate arvet, teatage eksamile registreerumisel arve saaja rekvisiidid. Eksamile lubamise eeldus on laekunud eksamitasu.

Kutse turvajuht, tase 5 kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
1) avaldus (avalduse vorm)
2) haridust tõendava dokumendi koopia
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 6 kuud enne eksami toimumist)
5) Turvajuht, tase 5 kutsestandardis toodud kompetentside osas turvaseaduses kehtestatud täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia vähemalt viimase aasta kohta
6) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta
NB! Kui vajate arvet, teatage eksamile registreerumisel arve saaja rekvisiidid. Eksamile lubamise eeldus on laekunud eksamitasu.

Kutseeksamite ajakava

Kutse taotlemise eksamitasud 
Kutse taotlemise, taastõendamise ja korduseksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926.
Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi.
Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE KUTSE TAOTLEMISEL
Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise eesmärk turvateenistuse valdkonnas on võimaldada 2004. kuni 2014. kehtinud turvatöötaja I ja turvatöötaja II kutsestandardite või 2014 kuni 30.06.2024 kehtinud turvatöötaja, tase 3 kutsestandardi alusel väljastatud tähtajatu kutse vastavuse hindamist alates 30.04.2024 väljastatavale turvatöötaja, tase 4 tähtajalisele kutsele. VÕTA hindamiskomisjoni ülesandeid täidab turvateenistuse kutsekomisjon.

Turvateenistuse valdkonna VÕTA kord
VÕTA taotlus dokumendite esitamisega
VÕTA taotlus tööandja õiendi alusel

Turvatöötaja, tase 4 VÕTA dokumentide menetlemise tasu on 25 EUR
Turvatöötaja, tase 4 VÕTA tööandja õiendi alusel tasu on 9 EUR
NB! Lisandub käibemaks 22%

KUTSE TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE
Turvateenistuse kutseala kutsete hindamise korraldus ja eksami läbiviimise tingimused on täpsemalt kirjeldatud hindamisstandardites:
Turvatöötaja, tase 3 hindamisstandard
Turvajuht, tase 5 hindamisstandard

TEADMISTE KONTROLLIMISE MEETODID

Turvatöötaja, tase 3 kutse esmasel taotlemisel:
 1. Teadmiste kontrolli test (valikvastustega küsimustik) – kutsetaotleja sooritab testi vastavalt etteantud juhistele.
 2. Vestlus - kutsetaotleja tõendab hindamiskomisjoni liikmetele eksamipiletist tulenevate küsimuste ja juhtumianalüüsi käigus kohustuslike kompetentside koosmõju.

Turvajuht, tase 5 kutses esmasel taotlemisel:
 1. Kirjalik ülesanne – kutse taotleja koostab ja esitab enne testi täitmisele asumist hindamisgrupile turvaplaani.
 2. Teadmiste kontrolli test (valikvastustega küsimustik) – kutsetaotleja sooritab testi vastavalt etteantud juhistele.
 3. Vestlus - hindajate poolt ette antud ettevalmistusaja järel kutsetaotleja:
 • teostab juhtumianalüüsi vastavalt eksamipiletis toodule;
 • täpsustab tema poolt koostatud turvaplaani sisu. (abimaterjali turvaplaani koostamiseks leiab juhisest - ETEL soovitused Turvaplaani koostamiseks)

Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamisel:

 1. Teadmiste kontrolli test (valikvastustega küsimustik) – kutsetaotleja sooritab testi vastavalt etteantud juhistele.
 2. Vestlus - hindajate poolt ette antud ettevalmistusaja järel kutse taastõendaja:
 • teostab juhtumianalüüsi vastavalt eksamipiletis toodule (võib sisaldada näitliku valveobjekti üldise turvaplaani suulist esitamist).

Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal.

Turvatöötaja, tase 3 kutsetunnistus on tähtajatu, Turvajuht, tase 5 kutsetunnistus kehtib 5 aastat.