Kutse taotlemise eeltingimused

 • keskharidus;
 • vähemalt 18-aastane;
 • Eesti kodanik või isik, kes on Eestis omandanud elamisõiguse või kellele on antud Eesti elamisluba;
 • Eesti keele oskus B2-tasemel;
 • karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta;
 • vastab turvajuhi tervisenõuetele;
 • läbinud turvajuhi põhiõppe ettenähtud mahus.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Esmataotlemisel
 • avaldus (avalduse vorm leitav ETELi kodulehelt www.etel.ee);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart, elamisluba, juhiluba);
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta;
 • turvajuhi põhiõppe läbimist kinnitava tunnistuse koopia.

Taastõendamisel
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart, elamisluba, juhiluba);
 • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta;
 • ettenähtud mahus turvateenistuja täienduskoolituse läbimist kinnitava tõendi koopia.

Kutseeksam koosneb järgmistest osadest:  
Esmataotlemisel
 • teadmiste kontrolli test (valikvastustega küsimustik) – taotleja sooritab testi vastavalt etteantud juhendile;
 • vestlus – taotleja tõendab kompetentse, vastates suuliselt hindajate küsimustele eksamipiletis toodud teemadel hindajate poolt etteantud ettevalmistusaja järel;
 • portfoolio (turvaauditi ja turvaplaani koostamine ja esitlemine), vajadusel täpsustab turvaauditi ja turvaplaani sisu vestlusel.
Taastõendamisel
 • teadmiste kontrolli test (valikvastustega küsimustik) – taotleja sooritab testi vastavalt etteantud juhendile;
 • vestlus – taotleja tõendab kompetentse, vastates suuliselt hindajate küsimustele


REGISTREERI KUTSEEKSAMILE