Turvateenistuse valdkonnas 1994-2004 väljastatud kvalifikatsioonid

Kas Turvaseaduse mõttes on täna kehtivad enne 2004. aastat välja antud kvalifikatsioonitunnistused?

Antud juhul tuleb teha selgelt vahet enne 2004. aastat Turvaseaduse alusel väljastatud kvalifikatsioonitunnistustel ja alates 2004. aastast Kutseseaduse alusel väljastatud kutsekvalifikatsioonitunnistustel. Kuni 2004. aastani väljastati Turvaseaduse alusel vastavat koolitusluba omavate õppeasutuste poolt kvalifikatsioonitunnistusi. Need kvalifikatsioonitunnistused tõendavad, et isik on edukalt läbinud turvatöötaja väljaõppe turvakoolitusluba omavas asutuses, ettevõttes või organisatsioonis vastava õppekava ulatuses ja on sooritanud turvatöötaja kvalifikatsioonieksami. 

Kvalifikatsioonitunnistused ei ole kutsetunnistused Kutseseaduse mõttes. Seega ei ole neid ka võimalik kuidagi kanda Kutsekoja poolt hallatavasse registrisse ja Eesti Turvaettevõtete Liidul puudub ülevaade sellest, palju kvalifikatsioonitunnistusi on väljastatud enne 2004. aastat.

2004. aastal mindi üle uuele süsteemile, mis võimaldas kontrollida ühtsetel alustel kutse taotlejate pädevusi ning hoida jooksvat statistikat kehtivate kutsetunnistuste üle. Alates 2004. aastast on turvateenistuse valdkonnas kutse andja õigust omanud Eesti Turvaettevõtete Liit. 

Turvaseaduse mõttes on täna kehtivad nii enne 2004. aastat välja antud kvalifikatsioonitunnistused, kui ka täna kasutusel olevad kutsetunnistused aga Kutseseaduse alusel ei ole võimalik enne 2004. aastat väljastatud kvalifikatsioone võrdsustada tänaste kutsetega. Kuna tegemist ei ole kutsetunnistusega, enne 2004. aastat Turvaseaduse alusel väljastatud kvalifikatsioonitunnistusel ei ole kehtivusaega.

Turvatöötaja ja turvajuhi kvalifikatsiooni vastavust alates 2004. aastast kasutusel olevatele Turvatöötaja, tase 3 ja Turvajuht, tase 5 kutsestandardile saab hinnata Kutseseaduse alusel läbiviidud kutseeksami käigus. Täpsem info kutseandmise kohta asub SIIN.