VALVETÖÖTAJA, TASE 3 PÕHIÕPE
koolitus
2024.08.05 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Koolitus on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvatöötajatele, kes soovivad omandada kutsekvalifikatsiooni.

Toimumise kuupäevad: 05. - 06. august 2024

Registreerimise lõpp: 27. juuli 2024

Koolituse asukoht: Tallinn, Endla 16

Vabade kohtade arv: 20

Koolituse hind:

Üks osaleja: 175 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 160 €

ETEL liige: 120 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.


Õppe maht: 24 akadeemilist tundi, s.h. 8 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.
Õppekava: Valvetöötaja, tase 3


Õppe eesmärk: Väljaõppe läbimise tulemusena on õppija saavutanud valvetöötaja kutseeksami sooritamiseks ning valvetöötajana töötamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.  

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Õpe sobib isikutele, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi valvetöötaja kutseeksami sooritamiseks ja valvetöötajana töötamiseks või varem omandatud teadmiste ja oskuste täiendamiseks.
Õppija peab vastama turvategevuse seaduses § 15 ettenähtud nõuetele:
• põhiharidus;
• vähemalt 18-aastane;
• Eesti kodanik või isik, kes on Eestis omandanud elamisõiguse või kellele on antud Eesti elamisluba;
• eesti keele oskus A2-tasemel;
• karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta.

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 
• turvamise olemus ja puutumus korrakaitsega;
• valvamise õiguslikud alused,
• valvetegevuse olemus ja teostamine;
• valvetöötaja kohustused ja õigused ning meetmete kohaldamine valvamisel;
• turvamises kasutatavad side-, valve- ning teised seadmed ja vahendid;
• ohu ennetamine ja tegutsemine erakorralise sündmuse korral;
• gaasipihusti kasutamine ning esmaabi andmine gaasipihusti kasutamise järgselt;
• traumade ning stressiga toimetulek.
• iseseisvalt ja meeskonnas töötamine ning inimestega suhtlemise mõjusad võtted;

Õpiväljundid:
• tunneb turvategevusega seotud õigusakte ja oskab oma töös nendest lähtuda;
• mõistab turvamise sisu ja seotud mõisteid;
• nimetab valvetöötaja kohustused ja õigused;
• kirjeldab valvetegevuse ettevalmistamist ja valvamise teostamist;
• nimetab meetmete kohaldamise üldnõuded;
• selgitab valvetöötajale turvategevuse seaduses lubatud meetmete kohaldamise tingimusi;
• kirjeldab, kuidas kasutada mehaanilise kaitse vahendeid, valveseadmestikku, jälgimisseadmestikku ning tulekahju avastamise ja tulekahjust alarmeerimise süsteemi vastavalt valvatava objekti eripärale;
• kirjeldab kuidas tagada objekti ohutus ja tegutseda tulekahju korral;
• oskab kasutada sidevahendeid ja teisi infoedastusvahendeid;
• tunneb ära olukorrad, kus valvetöötaja võib kasutada ründe tõrjumisel gaasipihustit;
• oskab kasutada õiguspäraselt ja turvaliselt gaasipihustit;
• oskab anda esmaabi gaasipihusti kasutamise järgselt;
• mõistab turvamisega kaasnevaid riske traumaatilise ning stressirohkete olukordade tekkimiseks;
• oskab valida isikust lähtuvalt sobiva suhtlemisstiili ja -viisi, suhtleb inimestega korrektselt;
• oskab ennetada ja lahendada konflikte.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

• Kohustuslik on osaleda vähemalt 70 % koguõppest, sealjuures 90% kontaktõppes.
• Õppes osalemise kohta väljastatakse tõend.
• Pärast õppe läbimist on võimalik taotleda valvetöötaja kutse.

Koolitajad:

Info lisatakse hiljemalt 1 nädal enne koolituse algust 

Õpikeskkond: 
• Auditoorne kontaktõpe toimub õppeklassis, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti, projekteerimisvahendite ning vajadusel virtuaalloengu seadmetega jms.
• Praktiline kontaktõpe toimub vastavalt vajadusele kas õppeklassis või eriõppe harjutusalal või töökeskkonnas. Vajalikud vahendid: sidevahendid, turvasüsteemide stendid, süsteemide juhtimist võimaldavad nutiseadmed, erivahendid, õppegaasipihusti, turvavarustus, elustamismannekeen jne.
• Iseseisev töö võib toimuda läbi selleks ettenähtud e-õppe keskkonna.

Õppematerjalide loend:
Eesti Vabariigi põhiseadus, turvategevuse seadus, tuleohutusseadus, karistusseadustik (sätted, mis puudutavad hädakaitset, hädaseisundit ja kohustuste kollisiooni), korrakaitseseadus, turvategevuse eeskiri, turvateenistuja käsiraamat.

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

*   koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. 

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055  

. 


Vaata kaarti
Vajuta "Näita kaarti", et nõustuda Google'i privaatsuspoliitikaga ning näha kaarti.