Turvasüsteemide tehnik, tase 4
kutseeksam
2020.04.22 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Alates 20. märtsist kuni vajaduse äralangemiseni toimuvad jooksvad turvavaldkonna kutseeksamid virtuaalselt e-keskkonnas. Täpsem info jooksvalt e-posti teel.


Kutseeksami kuupäev: 22.aprill 2020

Kutseeksami algusaeg: kell 10.00

Kutseeksami toimumiskoht:  ETEL e-keskkond

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on  8.aprill 2020.a  

Dokumendid saata ETEL üldmeili aadressile info@etel.ee 


Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus
*Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:  

a) vormikohane avaldus (avalduse vorm)* 
b) isikudokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba); 
c) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
d) turvasüsteemide tehnik, tase 4 kompetentsi fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine taotlemisel on nõutav pädevuskoolituse (vastavalt EU Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale) läbimist tõendava dokumendi koopia* ning pädeva isiku poolt kinnitatud praktilise tööalase protsessi läbiviimise kirjeldus*
e) senise tööalase tegevuse kirjeldus *
f) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
g) koopiad täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest;
h) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid) 
* -
esitamine on kohustuslikKutseeksami tasu esmasel ja kutse taastõendamisel: 100,00 EUR

Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

 

Täiendav teave kutsetaotlejale - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/dokumendid

Link kutsestandardile - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 


ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Mariann Rihkrand, telefon: 6 641 641, e-posti aadress: info@etel.ee