Turvasüsteemide tehnik, tase 4, Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekteerija, tase 6
kutseeksam
2023.07.12 09:00
Endla 16, Tallinn
Registreeri

12.07.2023 KUTSEEKSAMIL ON VÕIMALIK TAOTLEDA JÄRGMISI KOMPETENTSE:

- Tuleohutusautomaatika

- Tulekahjusignalisatsioonisüsteem

- Vee- ja vahttulekustutussüsteemid

- Suitsutõrjesüsteemid.


Kutseeksami kuupäev: 12. juuli 2023

Kutseeksami algusaeg: kell 9.00
Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg: 28. juuni 2023 või kuni grupi täitumiseni


VABAD KOHAD - 0


Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus
*Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus,
b) kehtiva kutse turvasüsteemise tehnik, tase 4 olemasolu vähemalt 1-aastase töökogemusega süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le või tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le.

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) kõrgharidus,
b) tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus projekteerimise alal vastavalt valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale.


Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esitatavad dokumendid:

  • vormikohane avaldus (avalduse vorm)*
  • koopia haridust tõendavast dokumendist (ESMATAOTLEMISEL*)
  • turvasüsteemide tehnik, tase 4 kompetentsi fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine taotlemisel on nõutav pädevuskoolituse (vastavalt EU Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale) läbimist tõendava dokumendi koopia* ning pädeva isiku poolt kinnitatud praktilise tööalase protsessi läbiviimise kirjeldus*
  • senise tööalase tegevuse kirjeldus *
  • koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 esitatavad dokumendid


Turvasüsteemide  projekteerija, tase 6 kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:


 Ühel eksamil on võimalik korraga hinnata esmataotlemisel kuni 4 valitavat kompetentsi ja taastõendamisel kuni 6 valitavat kompetentsi.


Kutseeksami tasud


Täiendav info Turvasüsteemide valdkonna kutsekvalifikatsiooni taotlejatele ja kutse taastõendajatele


ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Marina Vaino, telefon: +372 5628 7697, e-posti aadress: marina.vaino@etel.ee