TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 ESMANE
kutseeksam
2021.08.18 09:00
Tartu Kutsehariduskeskus, Põllu 11, 50303 Tartu
Registreeri
Kutseeksami kuupäev: 18. august 2021
Kutseeksami algusaeg: kell 9.00
Kutseeksami toimumiskoht:  Tartu Kutsehariduskeskus,  Põllu 11, 50303 Tartu

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on
2. juuni 2021.a.
Vabade kohtade arv:  Kutseeksam on mõeldud Tartu Kutsehariduskeskuse koolilõpetajatele.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmase kutse taotlemise eeltingimused on:
a) täies mahus läbitud turvatehnika eriala tasemeõppe õppekava

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:  

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane:
a) vormikohane avaldus*;
b) kutseõppeasutuse kinnitus õppekava läbimise kohta*.
* - esitamine on kohustuslik


Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus
*Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:  

Turvasüsteemide tehnik, tase 4:
a) vormikohane avaldus (avalduse vorm)*   või registreerimisvorm (vt allpool REGISTREERIMINE)
b) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
c) turvasüsteemide tehnik, tase 4 kompetentsi fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine taotlemisel on nõutav pädevuskoolituse (vastavalt EU Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale) läbimist tõendava dokumendi koopia* ning pädeva isiku poolt kinnitatud praktilise tööalase protsessi läbiviimise kirjeldus*
d) senise tööalase tegevuse kirjeldus*
e) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
f) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid) 
* -
esitamine on kohustuslik

Kutseeksami tasu
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane: 73,00 EUR
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kuni kahe valitava kompetentsi esmasel tõendamisel: 98,00 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 40,00 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kuni kahe valitava kompetentsi taastõendamisel: 67,00 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 30,00 EUR iga valitava kompetentsi kohta.


Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

 
Täiendav teave kutsetaotlejale - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/dokumendid

Link kutsestandardile - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 

ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Mari-Liis Auntock, telefon: +372 5647 6055, e-posti aadress: info@etel.ee