Tulirelva täienduskoolitus
koolitus
2020.01.20 10:00
Tallinn, Regati puiestee 1/3/5
Registreeri

Täienduskoolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad omandada teadmisi erinevatest relvaseadusest tulenevatest nõuetest, erinevatest tulirelvadest ja ohutusreeglitest ning oskust käituda taktikalistes olukordades ja täpselt lasta. 

 

Vabad kohad: 12 (12)

 

Toimumise kuupäevad: 20.-21. jaanuar 2020

Registreerimise lõpp: 13. jaanuar 2020

Koolituse asukoht: TopGun lasketiiru seminari- ja puhkekeskus, Regati puiestee 1/3/5, Tallinn

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 140 €
kaks ja rohkem osalejat ühest asutusest: 120 €

ETEL liige: 100 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu.

 

Õppe maht:  16,5 akadeemilist tundi

Õppekava: Tulirelva täienduskoolitus
Õppeplaan: lisatakse hiljemalt 1 nädal enne koolituse algust

 

Õppe eesmärk ja õpiväljundid:  Kursuse läbinu on omandanud teadmised relvaseadusest tulenevatest nõuetest, tunneb erinevaid tulirelvi ja ohutusreegleid, oskab käituda taktikalistes olukordades ja täpselt lasta.  

Kursuse õpiväljundid:

•         tunneb relvakultuuri ja ajalugu ning relvadega seonduvaid eetilisi ja esteetilisi norme;

•         teab relvaseadusest tulenevaid tulirelva käitlemise nõudeid ja ohtu käsitsemise reegleid;

•         tunneb erinevaid kasutusel olevaid tulirelvi ja nende laskemoona;

•         teab kuidas käituda erinevates taktikalistes olukordades ning oskab eemaldada tulirelva tehnilisi tõrkeid;

•         teab tulirelva kasutamise psühholoogilisi tegureid ning laskmisega seonduvat protseduurikat

•         oskab käsitseda ohutult tulirelva ning õigeid protseduure järgides täpselt lasta.


Sihtgrupp: Koolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele. Õppija peab omama kehtivat turvatöötaja või turvajuhi kutsekvalifikatsiooni.


Läbitavad teemad: 

• relvade ajalugu
• relvakultuur ning sellest tulenevad eetilised ja esteetilised normid
• relva soetamine, registreerimine, võõrandamine, sisse- ja väljaviimine, edasitoimetamine
• tulirelva seaduspärane hoidmine, kasutamine, kandmine
• vastutus relvaseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise eest
• ohutusnõuded relva käsitsemisel
• mõtlemine - vaimne seisund, taktikaline otsustamine, valmidus tulirelva kasutada
• relva hoie
• laskeasend
• sihtimine
• päästmine
• hingamine
• käitumine kriitilises situatsioonis (sh hädakaitse   ja hädaseisund)
• liikumine relvaga, varjete kasutamine
• pimedas laskmine, lambi kasutamine
• tõrked ja nende eemaldamine.


Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% ulatuses. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja praktiline laskeeksam positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele. Kursuse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, ja tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.


Koolitajad: Einar Lillo ja Indrek Luhaäär

EINAR LILLO on aastaid töötanud korrakaitse ja siseturvalisuse valdkonnas ning olnud tegev riigikaitses. Kõrgema hariduse omandas Sisekaitseakadeemias ning on samas Julgeolekuinstituudi magistrant, omab pikaajalist juhtimiskogemust nii administratiivsel kui operatiiv-taktikalisel tasandil.

Einar on pidanud loenguid Operatiivteenistuste koostöökoolitusel operatiivjuhtimisest ning Sisekaitseakadeemia üliõpilastele sporditurvalisuse tagamise alustest, taktikast ja õigusest, samal teemal viinud läbi koolitusi spordiklubidele ja turvaettevõtetele. Avaldanud temaatilisi arvamuslugusid ja artikleid meediaväljaannetes.

Aastatel 2007-2012 oli ta rahvusvaheliste konverentside „Turvaline sport“, „Avaliku koosoleku turvaline korraldamine – koostöö koosoleku korraldaja, kohaliku omavalitsuse ja politseiga. Meedia roll ja mõju“ ja „Multikultuurne ühiskond – oht või võimalus“ ning 2016. aasta Arvamusfestivali Julgeolekuala debati “Relvastatud rahvas – julge olek või julgeolek?” peakorraldaja.

 

INDREK LUHAÄÄRi esmane kokkupuude tulirelvadega ulatub 1994. aastasse, kui ta liitus toonase AS ESS isikukaitsemeeskonnaga. Tänaseks on ta omandanud laskeinstruktori kvalifikatsiooni ning on praktiseeriv IPSC laskesportlane. Oma professionaalses tegevuses on ta aastaid koolitanud AS G4S Eesti patrullekipaažide liikmeid ja töötanud instruktorina Taktikalise Laskmise Keskuses. Rahvusvahelist kogemust omab Indrek 2010. aastast, mil ta töötas Adeni lahe piirkonnas laevakaitse rahvusvaheliste tiimide juhina ning tema tööülesannete hulka kuulusid ka taktikaliste õppuste korraldamine ja läbiviimine.

 

Õpikeskkond: Iseseisev õppimine seisneb õigusaktide, loengumaterjalide ja lisamaterjalide läbitöötamises; auditoorne töö toimub TopGun lasketiiru seminari- ja puhkekeskuses, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahenditega. Õppetöö praktiline osa toimub lasketiirus.


Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi