ETEL JUHATUSE KOOSOLEK
koosolek
2021.01.20 14:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri
ETEL juhatuse korraline koosolek 
Juhatuse esimees:   
Raimo Heinam    AS Securitas Eesti

Juhatuse aseesimees:
Raul Parusk      AS USS Security Eesti

Juhatuse liikmed:     
Erik Rajamäe    AS BK Eesti
Villu Õun     AS G4S Eesti
Janno Kallikorm  AS Hansab
Rein Mee        AS Optimus Systems
Tannar Tiitsar   AS Viking Security


Eesti Turvaettevõtete Liidu põhikirja alusel:
Liidu juhtorganiks on Üldkoosoleku poolt liikmete seast salajasel hääletamisel kaheks aastaks valitav kuni seitsmeliikmeline juhatus, kes:

  • valib oma liikmete seast Juhatuse esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe kandidaadiks ei saa juhatuse liiget esitada rohkem kui kahel järjestikusel tegevusperioodil;
  • määrab ametisse alaliselt töötava palgalise tegevjuhi ning kehtestab tema palgamäära;
  • määrab kindlaks Liidu teiste palgaliste töötajate koosseisu ja kehtestab palgamäärad vastavalt Üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele;
  • esindab Liitu Eesti Vabariigis ja teistes riikides;
  • lahendab Liidu tegevusega seotud jooksvaid küsimusi, moodustades vajadusel vastavaid töögruppe ning juhib nende tööd;
  • käsutab vastavalt Üldkoosoleku suunistele Liidu rahalisi vahendeid, omandit ning järgmise aasta tegevuskava ja eelarve projekti;
  • koostab Liidu tegevusaruande möödunud tegevusaasta kohta;
  • kutsub kokku Liidu Üldkoosoleku, valmistab ette nende päevakorra ja viib ellu Üldkoosoleku otsuseid;
  • otsustab liikmete vastuvõtu ja väljaarvamise, välja arvatud juhtudel, mis kuuluvad üldkoosoleku pädevusse;
  • lahendab teisi küsimusi, mis ei nõua käesoleva põhikirja ning kehtiva seadusandluse põhjal Liidu Üldkoosoleku kokkukutsumist.
Juhatust esindab ja juhatuse tegevust juhib ilma erivolitusteta Juhatuse esimees.