ETEL liikmelisuse nõue hangetel

Kas Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmelisuse nõue lisamine hanke tingimustesse on põhjendatud?

Kõik Eesti Turvaettevõtete Liidu (edaspidi ETEL) liikmed on allkirjastanud Heade Turvamistavade kokkuleppe ja võtnud endale täiendava kohustuse lähtuvalt Eesti Turvaettevõtete Liidu ja Maksu- ja Tolliameti vahelisest kokkuleppest kõrgendatud maksukultuuriga käitumiseks. Nimetatud kokkulepped väljendavad äriühingute vaba tahet ning ühist soovi tõsta kõrgendatud ärieetika ja eeskujuliku teeninduskultuuri kaudu usaldust ühiskonnas ning kindlustada turvatunde suurenemist. Turvaturul tegutsevad mitmed pakkujad, kes põhimõtteliselt ei ole nõus neid kahte vaba tahte dokumenti allkirjastama ja sellega näidanud, et nad eiravad oma igapäevase äritegevusega emba-kumba nendest.  

ETEL liikmetele kokkulepitud nõuded välistavad läbipaistmatu või kahtlase maksu- ning teeninduskultuuriga ettevõtjate kuulumise sellesse organisatsiooni. Organisatsiooni liikmeks saamisele eelneb või liikmeks oleku ajal jälgitakse pidevalt ettevõtja ausat ning selget tegutsemist, seadusekuulekat käitumist, töövõtjatest ning partneritest lugupidamist jne. Hinnangu sellele annavad ETEL liikmed ise. Väärtust loob selles n.ö sotsiaalne kontroll ja käendus. Maksu- ja Tolliametiga sõlmitud lepingu lisana on kõik ETEL liikmed allkirjastanud nõusoleku avaldada teistele liidu liikmetele oma peamised maksuandmed ja neist tehakse kõigile kvartaalsed kokkuvõtted, kust on koheselt näha kõrvalekalded tavapärasest äritegevusest. Skeemid, mida mitmed hankeid odava hinnaga võitvad turvaettevõtted kasutavad, on kvalifitseerimata tööjõu kasutamine, töölepingute sõlmimine korraga mitme ettevõttega, teadlikult lepingut rikkuvate alltöövõtjate kasutamine jne.

Kuigi mitmed hankijad on kasutanud ETEL liikmeks olekut edukalt ka kvalifitseerimistingimusena, on oluliselt väiksema vaidlusriskiga ETEL liikmelisuse eest väärtuspunktide lisamine ehk hindamine. Just eelnevalt toodud põhjustel - ETEL liikmed on nende endi poolt tunnustatud ausateks, seadusekuulekateks, väärtuspõhisteks ettevõtjateks. Kokkuvõttes – iga hange on eriline ja konkreetsed tingimused on just antud valveobjekti kontekstis läbi kaaluda. Igatahes on kriitilise infrastruktuuri valve tagamisel igati õigustatud ja kõrgendatud nõudmised.