Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe
koolitus
2019.09.04 09:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri
 

Koolitus on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvatöötajatele, kes soovivad omandada kutsekvalifikatsiooni.

 


Vabad kohad: 0 (30)   Selleks korraks on koolitusgrupp täitunud. Jätkuva huvi korral palun kirjutage koolitus@etel.ee.

 

Toimumise kuupäevad: 04.09. - 11.09.2019

Registreerimise lõpp: 28.08.2019

Koolituse asukoht:

Endla ärimaja, Endla 16, Tallinn

Audentes spordikeskuse matisaal, Tondi 84/2

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 250 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 220 €

ETEL liige: 120 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.Õppe maht: 70 akadeemilist tundi, s.h. 22 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.
Õppekava: Turvatöötaja, tase 3

Tunniplaan: September 2019

 

Õppe eesmärk: Turvatööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevuste omandamine. Õppe läbinu on valmis sooritama turvatöötaja, tase 3 kutseeksamit ning asuma seejärel tööle turvatöötajana.

 

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Turvatöötaja, tase 3 õppe läbimise eelduseks on Turvaseaduse § 22 ja 23 toodud tingimused. Turvatöötajana võib töötada vähemalt 19-aastane põhihariduse ja turvatöötaja kvalifikatsiooniga Eesti kodanik või isik, kes on Eestis saanud alalise elamisõiguse või kellele on Eestis antud pikaajalise elaniku elamisluba, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega kehtestatud tasemel ning kes isiksuseomaduste, kõlbluse, kehalise ettevalmistuse ja tervise poolest on võimeline täitma turvatöötaja ülesandeid. Turvatöötaja, kes tagab korda avalikus kohas toimuval üritusel, osutab isikukaitset või raha- ja väärtpaberivedu, peab olema vähemalt 21-aastane.

Turvatöötajana on keelatud töötada isikul, kes on piiratud teovõimega; kannab karistust kuriteo eest või kelle karistusandmed kuriteo kohta ei ole karistusregistrist kustutatud; on eradetektiiv.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

 • Turvatööd puudutavad õigusaktid
 • Turvatöö organiseerimine ja tehnoloogia
 • Raha ja väärtpaberite saatmine
 • Klienditeeninduse alused
 • Turvatöö eetika
 • Isiku ajutine vabaduse piiramine
 • Füüsilise jõu, relvade ja erivahendite kasutamine
 • Tegutsemine ohuolukordades
 • Sidevahendite, valveseadmestike, tuleohutuspaigaldiste kasutamine
 • Mehhaanilise kaitse vahendite kasutamine
 • Tuleohutus
 • Elupäästva esmaabi põhimõtted.
 • Turvatöötaja, tase 3 kutseeksami läbiviimise tutvustamine

 

Õpiväljundid: Õppe läbinu on saanud kõik vajalikud teadmised ja oskused alustamaks tööd turvatöötajana. Õppe läbinu tunneb Turvaseadust ja tööga seonduvaid õigusakte. Tunneb erialast sõnavara, oskab kasutada töös vajalikke tehnilisi seadmeid. Samuti teab õppe läbinu esmaabi võtteid ning oskab enda kompetentside piires lahendada erakorralise sündmuse.

Saavutatavad õpiväljundid on:

 • Töötab talle antud pädevuse piires iseseisvalt ja meeskonnas turvatöötajana.
 • Teab turvatöö sisu ja seotud mõisteid.
 • Tunneb oma tööga seotud õigusakte ja lähtub oma töös nendest.
 • Jälgib õigusaktide järgimist, sekkub rikkumise lõpetamiseks.
 • Järgib organisatsioonis kehtestatud ning valveobjektiga seotud korda(sid).
 • Valib isikust lähtuvalt sobiva suhtlemisstiili ja -viisi, suhtleb inimestega korrektselt, ennetab ja lahendab konflikte.
 • Kasutab töös vajalikke side- ja tehnilisi vahendeid.
 • Järgib tööohutusnõudeid, elektriohutusnõudeid, tuleohutusnõudeid, päästevahendite jm ohutusnõudeid.
 • Jälgib ohutusnõuete täitmist objektil.
 • Käitub esmaabi osutamist vajavas situatsioonis sobival viisil.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimise ja selles osalemise kohta väljastatakse tõend. Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Turvatöötaja, tase 3 kutsetunnistus. Selleks on vaja sooritada kutseeksam.

 

Koolitajad: info lisatakse hiljemalt 1 nädal enne koolituse algust

 

Õpikeskkond: 

Auditoorne töö toimub ETEL koolituskeskuse või kursuse põhiselt renditud õppeklassis, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahenditega. Õppetöö praktiline osa toimub vastavalt vajadusele kas õppeklassis või eriõppe harjutusalal (lasketiirus, matisaalis vms) - vajalikud vahendid: sidevahendid, turvasüsteemide puldid, erivahendid, õppegaasipihusti, kunstliku hingamise mannekeen jne. Iseseisev töö toimub läbi Moodle ETEL e-õpikeskkonna ja kasutades Turvatöötaja, tase 3 põhikursuse õpikut.

 

Toitlustus: Endla 16 majasisene restoran pakub mitmekesist menüüd, alates hommikueinest ja võimaldab keskusest lahkumata igapäevaselt meeldivas keskkonnas einestada. Restoran on avatud E–R 08:30–16:00.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

  * koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.  

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055  Info parkimise kohta

Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreerimine e-parkimise automaadis Endla Ärimaja fuajees.
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.

Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 3 €, mobiilne parkimine.