Turvajuht, tase 5
koolitus
2018.10.30 09:00
Endla 16, Tallinn
Registreeri

Koolitus on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvajuhtidele, kes soovivad omandada turvajuhi tööks vajalikke teadmisi ja oskusi ning kutsekvalifikatsiooni. Koolitus on jagatud kahte moodulisse. Sissejuhatav moodul on mõeldud isikutele, kellel ei ole turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni ja kes soovivad alguses omandada turvatööalaseid põhiteadmisi. Põhimoodul on mõeldud turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooniga isikutele, kes soovivad omandada turvajuhi kutsestandardis toodud pädevusi.

 

Vabad kohad: 4 (15)

 

Toimumise kuupäevad: 30.10. – 30.11.2018

Registreerimise lõpp: 23.10.2018

Koolituse asukoht: Endla Ärimaja, Endla 16, Tallinn

 

Koolituse hind:

Põhimoodul:

Üks osaleja: 580 €

ETEL liige: 440 €

 

Sissejuhatav lisamoodul:

Üks osaleja: 110 €

ETEL liige: 90 €


Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

 

Õppe maht: 112 akadeemilist tundi, s.h. 16 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.
Õppekava asub SIIN

Tunniplaan asub SIIN

 

Õppe eesmärk: Turvajuhi tööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Turvajuhi kutsestandardis toodud pädevuste omandamine. Õppe läbinu on valmis sooritama Turvajuht, tase 5 kutseeksamit ning asuma seejärel tööle turvajuhina.

 

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: õppija peab vastama EV Turvaseaduse turvajuhile esitatud nõuetele:

-           vanus vähemalt 21 eluaastat;

-           vähemalt keskharidusega;

-           omab turvatöötaja kvalifikatsiooni

-           turvajuhi ülesannete täitmiseks vajalikud isiksuseomadused, kõlblus, kehaline ettevalmistus ja tervis.

Turvajuhina on keelatud töötada isikul kes on piiratud teovõimega; kannab karistust kuriteo eest või kelle karistusandmed kuriteo kohta ei ole karistusregistrist kustutatud või on eradetektiiv.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 


Sissejuhatav moodul

·       Sissejuhatus turvatöösse

·       Õiguslikud alused

·       Turvatöö organiseerimine ja tehnoloogia

·       Isiku ajutine vabaduse piiramine

·       Raha ja väärtuste vedu

·       Füüsilise jõu, relvade ja erivahendite kasutamine

·       Eriolukorrad

·       Valveobjektipõhine korra tagamine

·       Korra tagamine üritustel

 

Põhimoodul:

·       Turvaettevõtte terviklik toimimine ja majandamine

·       Värbamisprotsess

·       Teeninduspõhimõtted turvavaldkonnas

·       Teenuse kvaliteedi tagamine

·       Kliendiga suhtlemine

·       Projektijuhtimine

·       Tööülesannete ja aja planeerimine

·       Töötajatega suhtlemine, juhendamine ja juhtimine

·       Töötaja esmane väljaõpe

·       Häire- ja valvesüsteemide planeerimine.

·       Töökeskkonna ja -vahendite kasutamise ohutus

·       Tuleohutuse korraldamine valveobjektil

·       Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja lahendamine

·       Turvataktika

·       Relvade ja erivahendite käitlemine

·       Raha ja väärtuste vedu

·       Valvealase informatsiooni käitlemine

·       Andmekaitse

·       Valveobjektipõhine korra tagamine. Avalik üritus.

·       Esmaabi

·       Turvakonsultatsioon

·       Turvaplaani koostamine.


 

Õpiväljundid: Õppe läbinu on saanud kõik vajalikud teadmised ja oskused alustamaks tööd turvajuhina. Saavutatavad õpiväljundid on:

•           Tunneb põhjalikult turvatöötaja töökeskkonda

•           Teab turvatöö sisu, taktikat ja seotud mõisteid.

•           Juhib iseseisvalt turvameeskonda

•           Analüüsib ja hindab olukorda valveobjektil

•           Koostab juhendmaterjale turvatöö korraldamiseks

•           Kasutab töös vajalikke side- ja tehnilisi vahendeid

•           Tunneb turva-, töökeskkonna- ja töösuhete alaseid õigusakte ja rakendab neid.

•           Täidab kehtestatud sisekorra eeskirju ja tegevusjuhendeid.

•           Annab esmaabi.

•           Ennetab ja lahendab eriolukorra.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Turvajuht, tase 5 kutseeksami positiivne läbimine vastavalt kinnitatud hindamisstandardile. Eksami sooritamsel väljastatakse tunnistus õppeväljundite saavutamise kohta või tõend kui õpiväljundeid ei saavutatud.

 

Koolitajad: lisatakse 1 nädal enne koolitust

  

Õpikeskkond: Õppijad läbivad kursuse ETEL koolituskeskuse õppeklassides Endla Ärimajas. Kasutusel on moodsad õppeklassid, mis on varustatud grupi suurust vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahendiga. Õppetöö praktiline osa toimub vastavalt vajadusele kas õppeklassis või eriõppe harjutusalal (lasketiirus, matisaalis vms). E-õpe toimub Moodle e-õpikeskkonnas.

 

Toitlustus: Hommikukohv ja suupisted ETEL koolituskeskuse ruumides. Lisaks Endla 16 majasisene restoran pakub mitmekesist menüüd, alates hommikueinest ja võimaldab keskusest lahkumata igapäevaselt meeldivas keskkonnas einestada. Restoran on avatud E–R 08:30–16:00.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.